KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plan pracy

Plan pracy  Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

Plan opracowany został w oparciu o:

1.      Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

2.      Plan Nadzoru Pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2019/2020.

3.      Koncepcję pracy szkoły.

4.      Wnioski sformułowane na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującej rok szkolny 2018/2019.

 

Ogólne cele do zrealizowania:

w  stwarzanie sytuacji, warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, kreatywności, przedsiębiorczości i samodzielności,

w  przygotowanie uczniów do egzaminów ósmoklasisty i dalszego etapu edukacji,

w  zintegrowanie z rozwojem w sferze psychicznej, społecznej, duchowej i fizycznej,

w  zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki,

w  przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu,

w  kształtowanie umiejętności asertywnych,

w  wdrażanie do zdrowego stylu życia poprzez uczenie prawidłowych nawyków,

w  wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w  rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa,

w  kształtowanie postaw, wychowanie do wartości przez kształtowanie m.in. postaw obywatelskich i patriotycznych,

w  rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych,

w  wskazanie negatywnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu, środków psychoaktywnych oraz uzależnienia od komputera, telefonów.

 

Spis treści zawartych w planie:

 

  1.  Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
  2. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
  3.  Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami.
  4. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

 

I.  PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

 

Zadania

Odpowiedzialni

Termin realizacji

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor

do 30 sierpnia

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

dyrektor, wicedyrektor

do 30 sierpnia

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego z roku 2018/2019

rada pedagogiczna

do 30 sierpnia

Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły

dyrektor, wicedyrektorzy,
rada pedagogiczna

do 30 sierpnia

Aktualizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zgodnie
z oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli

rada pedagogiczna

do 12 września

Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

dyrektor, wicedyrektor

do 12 września

Opracowanie planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

wszyscy nauczyciele

do 12 września

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury.

dyrektor, wicedyrektorzy,
zespoły zadaniowe

do 12 września

cały rok szkolny

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

dyrektor, wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Wspomaganie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym.

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego.

dyrektor, wicedyrektorzy

do 12 września

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznych

dyrektor, wicedyrektorzy
zespoły ewaluacyjne

do 12 września

Awans zawodowy nauczycieli, ocena dorobku zawodowego

dyrektor, opiekunowie staży

cały rok szkolny

Ocena pracy nauczycieli

dyrektor, wicedyrektor

cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Budynki szkoły - wyposażenie

dyrektor

cały rok, w miarę posiadanych środków

BHP - zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków nauki, pracy, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

dyrektor, wicedyrektorzy, pracownik bhp

cały rok szkolny

Organizacja współpracy nauczycieli

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

dyrektor

do 30 kwietnia

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w szkole

 

dyrektor, komisja rekrutacyjna

zgodnie

 z harmonogramem na dany rok szkolny

NAUCZANIE

Systematyczna realizacja podstawy programowej z zastosowaniem innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych.

 

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

 

Dostosowanie realizowanych programów nauczania do możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

do 12 września

Przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty, także próbnych.
Opracowanie i analiza ich wyników, wdrożenie wniosków do realizacji

dyrektor, wicedyrektor,
zespoły przedmiotowe

cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

wicedyrektor,
przewodniczący zespołów

plany do 05.09.19 r.

cały rok szkolny

Zdiagnozowanie możliwości uczenia się dzieci w poszczególnych klasach.

Dostosowanie pracy z uczniami do ich możliwości, potrzeb i sposobów uczenia się.

wychowawcy klas

wszyscy nauczyciele

wrzesień

cały rok szkolny

Współpraca z pedagogiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczną, rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału
w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i uzdolnionymi

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Motywowanie uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania, ich analiza na spotkaniach zespołów wychowawczych w klasach 1-3 oraz podczas spotkań zespołów przedmiotowych      klasach 4-8 i bieżące wdrażanie wniosków w procesie nauczania.

wicedyrektorzy,
wszyscy nauczyciele

zgodnie z planem nadzoru – plan badań edukacyjnych

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

wszyscy nauczyciele,
pedagodzy

cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

wicedyrektorzy

cały rok szkolny

Obserwacje lekcji, zajęć dodatkowych, imprez, uroczystości szkolnych

dyrektor, wicedyrektorzy

zgodnie
z harmonogramem

WYCHOWANIE

Systematyczna realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień w szkole

wszyscy nauczyciele,
pedagodzy

cały rok szkolny

Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej

wychowawcy klas

cały rok szkolny
(praca ciągła)

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

wszyscy nauczyciele,
pedagodzy

cały rok szkolny

Organizowanie uroczystości, imprez kulturalnych, artystycznych, szkolnych wycieczek edukacyjnych

wszyscy nauczyciele

 

cały rok szkolny

(zgodnie                                  z harmonogramem)

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu

nauczyciel doradztwa zawodowego,

wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, z pedagogiem szkolnym,  innymi nauczycielami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Przygotowanie dzieci  do działalności wolontariackiej

Lider  i członkowie Koła Wolontariatu, opiekun SU, wychowawcy

cały rok szkolny

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasy wolnego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej i funkcjonowanie
w środowisku lokalnym

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

ZADANIA OPIEKUŃCZE

Organizacja opieki pedagogicznej

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dyrektor, pedagodzy, wychowawcy klas

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących

nauczyciele świetlicy,

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

wychowawcy klas,
pedagodzy

cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów w szkole. Kontynuacja realizacji projektu „ Program dla szkół”

dyrektor

cały rok

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w czasie zajęć organizowanych w szkole i poza szkołą

wszyscy nauczyciele

cały rok

 

II.            Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej

 

Lp.

Termin

Tematyka

1.

28. VIII. 2019r.

Organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020. RODO szkolenie

2.

12. IX. 2019r.

Zatwierdzenie planów pracy szkoły na nowy rok szkolny 2019/2020.

3.

X/XI. 2019r.

Szkolenie

4.

27.XI. 2019r.

Zatwierdzenie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020.

5.

8.I.2020r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

6.

III.2020r.

Szkolenie

7.

22.06. 2020r.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

8.

26.06.2020r.

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020

 

 

Dodatkowe terminy według potrzeb.

 

III.            Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami.

Klasy 1-4 (budynek szkoły os. Dolnośląskie 204a)

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

18.09.2019r.

-

+

organizacyjne

9.10.2019r.

+

-

-

 6.11.2019r.

-

+

informacyjne

4.12.2019r.

+

-

-

9.01.2020r.

czwartek

-

+

podsumowujące i  półrocze

4.03.2020r.

+

-

-

1.04.2020r.

-

+

informacyjne

6.05.2020r.

+

-

-

4.06.2020r.

-

+

podsumowujące rok szkolny

 

Klasy 5-8 (budynek szkoły ul. Edwardów 5)

 

DATA

DZIEŃ OTWARTY

17:00-18:00

ZEBRANIE

TEMATYKA

16.09.2019r.

-

+

organizacyjne

7.10.2019r.

+

-

-

 4.11.2019r.

-

+

informacyjne

2.12.2019r.

+

-

-

9.01.2020r.

czwartek

-

+

podsumowujące i  półrocze

2.03.2020r.

+

-

-

6.04.2020r.

-

+

informacyjne

11.05.2020r.

+

-

-

3.06.2020r.

-

+

podsumowujące rok szkolny

 

IV.            Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych

 

Nazwa przedsięwzięcia

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas  V- VIII

p. Kułak p. Stachowicz – Woźniak p.Chodak p. Kopacka

p. Milewicz-Sukiennik p. Krawczyk p. Pawłowski    p. Morawiec

Rocznica wybuchu II wojny światowej

p. Kęsy

Akcja „Sprzątanie świata”

p. H.Jaruga,  i. p.I. Rabenda,

Obchody 100-lecia TPD

p. Studziżur, p. Dryzek, p. Poborska- Pytlewska

PAŹDZIERNIK

„Święto pieczonego ziemniaka”  10.X.2019

p. Anczykowska, p. Mnich,  p. Jończyk, p. Kołatek,

p. Kruszyńska, p. Rabenda, p. Malańska, p. Migoń,  wychowawcy,

p.Poborska-Pytlewska, p. Studziżur, p. Dryzek p.Morawiec, p. Płomińska,

Ślubowanie klas I      

p. Retkiewicz, p. Zając, p.Sitarz, p. Bedońska,  p.Białaczewska

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 4.X.2019

p. Gebler, p. Zielińska A., p. Zielińska I.

Konkurs „Matematyczne wyszywanki” dla klas V i VI

p. Łącka, p. Zielińska I., p. Saladra

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy”- akcja plakatowa 2.X.2019

p. Dryzek, p. Studziżur

Tydzień Papieża Jana Pawła II

p. B. Łukasińska

„Dzień bez przemocy”

p. Dryzek, p. Studziżur

„ Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych”

p. Malańska, p.Rabenda,p.Migoń

22.X.2019 Szkolne eliminacje do konkursu Ojczyzna wierszem malowana”

p. Korczak, p. Malańska

LISTOPAD

Powiatowy konkurs recytatorski „Ojczyzna wierszem malowana”- szkoły podstawowe i średnie (6.11.20219)

p. Korczak, p. Malańska

14.XI. 2019 Akcja ulotkowa z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia

p. Dryzek, p. Studziżur

Obchody Światowego Dnia Zdrowego Żywienia i Gotowania

p. Dryzek, p. Studziżur

Święto Niepodległości – apel  kl. V-VIII

p. Rogut, p. Morawiec,

p. Pawłowski, p. Krawczyk,

p. Fryst

11 listopada - rocznica  Odzyskania  Niepodległości – apel kl.I-IV

L. Białaczewska, D. Grzesiak

Wieczór z Ojczyzną

p.Krawczyk, p.Pawłowski,p. Milewicz-Sukiennik, p.Morawiec,

Andrzejki – dyskoteka

Andrzejki ( klasy 1-4)      

p.Krawczyk, ,p.Milewicz-Sukiennik wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

Światowy dzień rzucania palenia

p. Muskała, p. Studziżur, p. Dryzek

20.11.2019 szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego poezji Adama Mickiewicza

p. Korczak , p. Malańska

Święto Pluszowego Misia  - zajęcia czytelnicze

M. Malańska

Dlaczego warto pić soki z owoców i warzyw – pokaz wyciskania soków, poczęstunek, gazetka witaminowa.

J. Zając, K. Rabikowska

GRUDZIEŃ

10.12.19- Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

p.  Dryzek, p. Rogut,  p. Studziżur

Jasełka dla kl 5-8

p. Malańska, p. Krawczyk, p. Fryst, p. Rogut,  p.Morawiec

Apel z okazji Dnia Górnika dla klas 1-3

K. Retkiewicz, E. Sitarz

Mikołajki – imprezy klasowe

Wychowawcy klas

Jasełka dla uczniów klas 1-4

A. Kułak, L. Stachowicz – WożniakK. Bedońska,

M. Malańska

Koncert kolęd dla uczniów klas 1-4

A. Chodak, L. Białaczewska,  M. Kopacka, I. Szafrańska

STYCZEŃ

Wieczór kolęd i pastorałek

p.Warcholińska- Kotas, p.Morawiec, p.Krawczyk, p.Pawłowski

Apel podsumowujący I półrocze kl V-VIII

p. Milewicz-Sukiennik, p. Fryst M.

Bal karnawałowy

p.Pawłowski,  wychowawcy

Dzień Wegetarianina

p.Kruszyńska, p. Ławska, p. Rozpończyk

Powstanie Styczniowe – udział: w X Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Parzno- Kurnos

p. Kęsy,p. Cienkowski

„Bełchatów – Moja Mała Ojczyzna”- w rocznicę wyzwolenia

p. Kęsy, p. Cienkowski, p.Rogut

WOŚP

M. Frątczak, S. Poborska-Pytlewska

LUTY

Mam Talent – konkurs szkolny- 20.02.2020

p. Morawiec- Sikucińska, p. Fryst M.

Konkurs matematyczny- „Matematyczne Orgiami” dla kl V i VI

p. Łacka, p. Zielińska I., p. Saladra

Aplauz, aplauz – konkurs wokalny

K. Bedońska, J. Zając, K. Retkiewicz, A. Stanisz

MARZEC

Światowy Dzień Matematyki

p.Gebler, p.Zielińska A.

p. Zielińska I.

Świtowy Dzień Liczy ∏

p. Zielińska I. p. Zielińska A.p. Gebler

Dzień Kobiet- mini koncert chóru kl V-VIII

p. Krawczyk, p. Pawłowski

Dzień św. Patryka patrona Irlandii 17.03.2020-happening

p. Herudzińska, p. Szfarńska, p. Kręcijasz, p. Pawłowski

Dzień Otwarty dla rodziców kl. 0 i I

Część artyst. A. Chodak, I. Szafrańska, M. Malańska

Dekoracja i upominki: L. Stachowicz – Woźniak,

A. Kułak, M. KopackaK. Bedońska

Prowadząca L.  Białaczewska

Święto szkoły-scenariusz, prowadzenie, organizacja

Konkurs matematyczny „1z10”

Mini Playback Show

Omnibus szkolny

Konkurs dla poliglotów

p. Milewicz- Sukiennik p. Gebler, p. Zielińska, p. Zielińska

p. Pawłowski, p. Krawczyk,  p. Szafrańskap. Fryst M,

p. Łącka, p. Stępnik, p. Muskała, p. Herudzińska,

p. Kręcijasz

Witam wiosnę smacznie zdrowo kolorowo

p.Muskała,p.Studziżur, p.Dryzek

KWIECIEŃ

Sprzątanie Świata

p. Jaruga

7.04.2020 Światowy Dzień Zdrowia- happening

p. Dryzek, p. Studziżur

Miesiąc Pamięci Narodowej- spotkanie z kombatantem

p. Kęsy

Szkolny Konkurs ekologiczny dla uczniów klas V-VI oraz VII- VIII- 28.04.2020

p. Młynarczyk, p. Sadurska, p. Jaruga

Konkurs matematyczny- „Matematyka w obiektywie” dla klas V-VIII

p. Zielińska I., p. Saladra, p. Łącka

Szkolny Konkurs literowania dla klas VI-„Speeling Bee”

p. Herudzińska, p. Krecijasz, p. Pawłowski

Światowy Dzień Zdrowia

p.Muskała, p.Studziżur, p.Dryzek

Szkolne eliminacje do konkursu recytatorskiego w MCK

p. Korczak, p. Malańska

Obchody Dnia Ziemi

J. Zając, K. Rabikowska, A. Chodak

Pokaz mody ekologicznej

K. Bedońska, J. Zając, K.Retkiewicz, A. Stanisz

MAJ

XXI Miejska Olimpiada Języka Niemieckiego

p. Muskała

18.05.2020 Konkurs chemiczny „Chemikus 2020”

p. Sadurska

Święto Konstytucji 3 Maja – wystawa

p. Rogut, p. Morawiec p. Cienkowski

Akcja plakatowa Dzień bez papierosa

p.Studziżur, p.Dryzek,

Szkolny konkurs literacki „Bez Ciebie nie byłoby nas” dla uczniów klas IV-VIII

p. Korczak, p. Malańska

Szkolny konkurs recytatorski „Dla Ciebie mamo”

 kl 4-8

p. Korczak, p. Malańska

Spotkanie z okazji Dnia Matki „Montaż słowno- muzyczny „Dziękujemy Wam za ten dar”

p. Korczak, p. Milewicz- Sukiennik, p. Krawczyk M.,

p. Pawłowski

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja kl.2-4

B. Warcholińska – Kotas, J. Krawczyk

Dzień Flagi –symbole narodowe / wystawa kl.1-4/

M. Frątczak, S. Poborska – Pytlewska

Posumowanie roku logopedycznego.

K. Bedońska, K. Retkiewicz

CZERWIEC

Prawa Dziecka

S. Poborska-Pytlewska, M. Frątczak

Dzień Dziecka

Wychowawcy

Piknikiada

p. Jończyk, p.Kołatek, p. Anczykowska, p. Mnich,                                  p. Malańska, p. Rabenda,p. Malańska, p. Migoń, p. Muskala,

p. Płomińska, wychowawcy

Spartakiada wędkarska

p.Jaruga

Zakończenie roku szkolnego kl. III

p. Chodak, p. Kułak, p. Stachowicz – Woźniak, p. Kopacka

Zakończenie roku szkolnego kl. VIII

p. Wandoch, p. Jaruga, p. Korczak, p. Muskała, p.Krawczyk, p.Pawłowski

Zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas V-VII

p. Fryst, p. Saladra, p. Kręcijasz,  p. Zielińska A.

 

 

 

 

Plan pracy szkoły zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.09.2019r.