KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plan pracy

 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie
w roku szkolnym 2021/2022
przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2021 roku

 

 1.  Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021r. poz. 1082),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2019r. poz.2215 ze zm.),
 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły,
 • kierunki polityki oświatowej państw na rok szkolny 2021/2022

Cele do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Działania na rzez edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m. in. wycieczek edukacyjnych.
 3. Wychowanie do wartości - do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 4. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, dodatkowej opieki i pomocy, wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID – 19.
 5. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Lp.

Zadania do realizacji

Sposoby realizacji zadań 

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1

Uaktualnienie Regulaminu funkcjonowania pracy szkoły  zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w roku szkolnym 2021/2022

Przestrzeganie  zasad zawartych w regulaminie.

Dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, nauczyciele

 Przez cały rok szkolny

2.

 

Wykorzystanie wniosków z diagnozy efektywności pracy wychowawczej do tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Opracowanie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i przedstawienie go do uchwalenia Radzie Rodziców

Pedagodzy

 27 VIII 2021

Przygotowanie wychowawczych planów pracy

Wychowawcy klas

06. IX 2021

3.

Nowelizacja Statutu Szkoły oraz wprowadzenie zmian w Regulaminie oceniania zachowania uczniów klas                        IV- VIII

 

Powołanie komisji i przygotowanie projektu zmian w Statucie w ROZDZIALE 10 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnętrznego uczniów

oraz w Regulaminie oceniania zachowania w § 5. ust.1 i ust.2 oraz w § 6.

Dyrektor

Wicedyrektorzy

Nauczyciele klas IV-VIII

27. VIII. 2021

4.

Podnoszenie efektywności kształcenia

1.Zapoznanie uczniów i rodziców z zapisami Wewnątrzszkolnych  Zasad Oceniania. 

Wszyscy nauczyciele

Na początku roku szkolnego oraz przypominanie wg potrzeb

2.Systematyczne badanie osiągnięć szkolnych uczniów w kontekście wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wykorzystanie wniosków do dalszej pracy.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

3.Kontynuacja zajęć pozalekcyjnych i organizacja konkursów w których rozwijana jest kreatywność i innowacyjność uczniów. Udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych, kuratoryjnych, miejskich, powiatowych, ogólnopolskich.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkole, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • Dyskusje, wystawy konkursy ekologiczne, wycieczki;
 • prowadzenie działań motywujących uczniów do większego zainteresowania ekologią.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

4.Promowanie osiągnięć uczniów:

 • na stronie internetowej szkoły,
 • w lokalnych mediach,
 • organizowanie wystaw.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

6.

Wdrażanie oraz

kontynuacja

innowacji

programowych

opracowanych

przez nauczycieli

szkoły

 1. „Ekoemocje” – program innowacji pedagogicznej realizowany w klasie 1d

Kamila Kotwicka

cały rok

   2. Myślenie logiczne i czytanie tekstu matematycznego drogą do sukcesu "
program innowacji przedmiotowo – metodycznej realizowany z grupą uczniów klas VII.

Izabela Zielińska

X.2021- I.2022

    3. Sketchnoting w matematyce - czyli jak tworzyć i wykorzystywać notatki wizualne - program  innowacji przedmiotowo –  metodycznej  realizowany z grupą uczniów  klas VII.

Izabela Zielińska

X.2021 – V.2022

R

Tworzenie warunków                           do wyrównywania szans edukacyjnych z  uwzględnieniem

indywidualnej sytuacji uczniów.

 

1.       Wczesna diagnoza uczniów:

 • diagnozowanie poziomu osiągniętych umiejętności przez uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej,
 • przeprowadzenie diagnoz edukacyjnych

Nauczyciele przedmiotów,

wychowawcy, pedagog

wrzesień i cały rok szkolny

 

2. Analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i podjęcie działań w celu ich złagodzenia:

 • analiza środowiska rodzinnego ucznia, kierowanie uczniów na badania do PPP , zapoznanie nauczycieli uczących z opiniami PPP,
 • kwalifikowanie na zajęcia wspomagające rozwój, organizowanie pomocy koleżeńskiej, zacieśnienie współpracy z rodzicami,
 • pomoc przy odrabianiu prac domowych

Nauczyciele przedmiotów,
wychowawcy,
pedagog,
rodzice

 

cały rok

3. Organizowanie zajęć wspomagających prawidłowy rozwój dziecka:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • zajęcia rewalidacyjne

Dyrektor,
nauczyciele prowadzący te zajęcia

cały rok

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z rozpoznanymi trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi, w tym organizowanie pracy z uczniem zdolnym, rozwijaniem pasji, zainteresowań

 Pedagodzy, wychowawcy

cały rok

5. Organizowanie pomocy psychologicznej dla rodziców, organizowanie spotkań rodziców z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy

cały rok

6. Pedagogizacja rodziców:

 • „Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś złego i co z tym zrobić?”
 • Jak pomóc dzieciom, żeby radziły sobie z własnymi emocjami?

Pedagodzy

 XI 2021

 IV 2022

7. Organizowanie spotkań zespołów nauczycielskich  oraz zespołu wychowawczego:

 • eliminowanie niepożądanych problemów związanych z przekraczaniem progu edukacyjnego,
 • wymiana informacji związanych z problemami  dydaktycznymi i wychowawczymi,
 • praca z uczniami o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania. Wzmacnianie w nich wiary w odniesienie sukcesu. Szukanie sposobów motywowania uczniów obojętnych lub niezadowolonych ze swoich wyników w nauce
 • stosowanie oceniania kształtującego – motywowanie uczniów do samodzielności i obiektywizmu w ocenie własnych możliwości

Liderzy zespołów przedmiotowych i wychowawczych

cały rok

8.

Podniesienie efektów pracy

wychowawczej, profilaktycznej              i opiekuńczej szkoły.

1.  Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez kształtowanie i respektowanie właściwych postaw i norm społecznych wśród uczniów

wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog, dyrektor

cały rok

 

2. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami.

Wszyscy nauczyciele,

pedagog, psycholog, nauczyciele

cały rok

 

3. Informowanie rodziców o osiągnięciach i zachowaniu dziecka podczas indywidualnych konsultacji i zaplanowanych zebrań, wskazywanie sposobów pomocy, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog

 

4.  Zapoznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły.

Wychowawcy

IX 2021

5. Systematyczne działania organów szkoły i rodziców nad poprawą frekwencji uczniów i rzetelnym wywiązywaniem się z obowiązku szkolnego.

Wychowawcy, pedagodzy  dyrektor

cały rok

6.  Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów zapisanych do świetlicy.

Wicedyrektor i wychowawcy świetlicy

wrzesień 2021

7. Współpraca z MOPS, PCPR, Powiatową Komendą Policji, Strażą Miejską

Pedagodzy we współpracy z wychowawcami i rodzicami

cały rok

8. Propagowanie i budowanie partnerskich relacji w stosunkach nauczyciel -rodzic poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, korzystanie z ich wiedzy i umiejętności, włączenie rodziców do szerszego udziału w planowanych uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych.

Wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele

 

cały rok

9. Realizacja szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego.

Nauczyciele klas I-VIII, pedagodzy, nauczyciele świetlicy

cały rok

10. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka, prawach człowieka.

Rzecznik praw ucznia

cały rok

9.

 

 

 

Organizowanie

warunków

sprzyjających

rozwojowi

samorządności

 

1. Przeprowadzenie wyborów do samorządów klasowych, Wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego jako organu szkoły.

Wychowawcy klas I-VIII, opiekunowie SU:

p. M. Milewicz – Sukiennik

p. I. Zielińska

wrzesień 2021

 

cały rok

 

 

2.  Realizacja planu pracy SU

SU, opiekunowie SU

cały rok

10.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

1.  Zapoznawanie uczniów z problematyką licencji, certyfikatów, praw autorskich, legalności oprogramowania, ze zjawiskiem i konsekwencjami tzw. „cyberprzemocy”.

Nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagog,

cały rok szkolny

2.  Kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Wszyscy nauczyciel

cały rok

3.  Bezpieczeństwo w Internecie – kształtowanie u uczniów umiejętności stosowania zasad ochrony osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości cyfrowej, bezpieczne użytkowanie uwzględniające ochronę środowiska naturalnego i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

4. Pedagogizacja rodziców kl. 1-3 „Bezpieczeństwo dziecka w kontakcie z komputerem i Internetem”

Pedagog

 X 2021

5. Pedagogizacja rodziców kl. 4-8 „Problem dokuczania, hejtu wśród dzieci w wieku szkolnym i świadomość ich rodziców”

Pedagog

III 2021

11..

Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

1. Realizowanie treści z zakresu edukacji prozdrowotnej w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przyrody, wf, wychowawcy, wychowawcy świetlicy

cały rok szkolny

2. Udział uczniów w zawodach i  imprezach rekreacyjno-sportowych.

Nauczyciele  wf

cały rok

12..

Kształtowanie postaw patriotycznych – uczniowie znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej

i światowej.

1. polskiej kultury oraz sylwetek wielkich Polaków i ich działalności. Zapoznanie z  procedurami korzystania z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

2.  Upamiętnianie świąt i rocznic narodowych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Rocznica Odzyskania Niepodległości,
 • Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej,
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wszyscy nauczyciele

X 2021

XI 2021

IV 2022

V 2022

3. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu

Lider oraz członkowie

w ciągu roku

4.       Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

13.

Rozwój doradztwa zawodowego     

1. Opracowanie i realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, a na jego podstawie program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanie treści z zakresu doradztwa zawodowego w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Pedagodzy

cały rok szkolny

2. Udział uczniów w programach przedsiębiorczości na terenie miasta.

Wychowawcy klas, nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem Tygodnia przedsiębiorczości.

3. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji. 

 pedagodzy, wychowawcy

cały rok

14.

Współpraca szkoły

ze środowiskiem lokalnym

 

1. Wzmocnienie współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców ze środowiskiem lokalnym –wspólna organizacja uroczystości i imprez integracyjnych.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

cały rok

2. Kontynuacja współpracy i wymiana doświadczeń z instytucjami .

Dyrektor, nauczyciele

cały rok

15.

Motywowanie nauczycieli

do osiągania mistrzostwa

osobistego poprzez rozwój

i doskonalenie zawodowe

 

1. Opracowanie  rocznego  planu  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb szkoły i nauczycieli.

Dyrektor

IX 2021

2.  Poznawanie przez nauczycieli najnowszej wiedzy z zakresu nauczania, wychowania i psychologii.

Wszyscy nauczyciele

cały rok

3. Doskonalenie umiejętności w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wszyscy nauczyciele

w ciągu roku

4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami – obserwacje koleżeńskie.

Wszyscy nauczyciele

zgodnie z opracowanym harmonogramem

16..

Kultywowanie tradycji szkoły

 

1. Organizacja uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszej. 

Wychowawca klasy I

13 X 2021

2. Organizowanie imprez, uroczystości klasowych, szkolnych (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju)

Wszyscy nauczyciele

w ciągu roku

17.

Zapewnienie bezpieczeństwa                 w szkole

 

 

 

 

 

1.  Opracowanie zasad pracy szkoły zgodnie z wytycznymi GIS, wdrożenie ich.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

1 IX 2020 + na bieżąco wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju

2. Realizacja projektów i tematów z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki agresji i przemocy w szkołach.

Wychowawcy, pedagodzy

w ciągu roku

3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego.

Nauczyciele wychowania fizycznego

w ciągu roku

 

 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w szkole poprzez:

 • aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych,
 • reagowanie wszystkich pracowników na łamanie przyjętych w szkole zasad i reguł, akty przemocy, wandalizmu,
 • wyciąganie konsekwencji wobec uczniów, którzy swoim zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych,
 • przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów
 • pracy szkoły,
 • współpracę z instytucjami wspomagającymi działania szkoły w tym zakresie: Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Sądem Rodzinnym, PPP,
 • zapewnienie opieki medycznej,
 • uwzględnienie w planach pracy wychowawczej tematu: „Bezpieczna droga do szkoły”

Wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

 

w ciągu roku