KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. ALINY I CZESŁAWA CENTKIEWICZÓW

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9  W BEŁCHATOWIE  NA LATA 2017-2022

 

 I.  OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.
 5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 roku (Dz. U. nr 120, poz.  526)
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 78, poz. 483).
 7. Szkolny zestaw programów nauczania.

  II.  WSTĘP

   Współcześnie nauczania, wychowania i profilaktyki nie da się od siebie oddzielić. Cele i działania profilaktyczne stają się ważną częścią szkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego.                                                                                                                                          W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu   i bezpieczeństwu dzieci zaistniałą konieczność podjęcia kompleksowych działań dydaktyczno-wychowawczo-profilaktycznych.

Program profilaktyczno-wychowawczy w naszej szkole powstał w wyniku doświadczeń związanych  z realizacją dotychczasowych programów wychowawczego i profilaktycznego a także w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. Jest on dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje treści i działanie o charakterze wychowawczym  skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wychowanie  wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinny być wzmacnianie i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w czasie jego rozwoju przed zagrożeniami  i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem, dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem jaki i profilaktyką.  Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość    z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

III.     ZAŁOŻENIA  PROGRAMU:

 1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnie z uniwersalnymi, akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami.
 2. Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka stymulujących zachowania niebezpieczne osobniczo i społecznie.
 3. Wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego młodego człowieka.

 IV.             MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 Szkoła będzie stwarzać sytuacje, aby absolwent:

 W SFERZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO:

 • Pracował systematycznie i był odpowiedzialny za własną naukę
 • Wykorzystywał wiedzę w praktyce
 • Potrafił planować i organizować własną naukę
 • Rozpoznawał własne zdolności i predyspozycje
 • Dostrzegał zależności przyczynowo-skutkowe, czasowe i przestrzenne

 

W SFERZE ROZWOJU DUCHOWO-INTELEKTUALNEGO:

 • Odróżniał dobro od zła i dokonywał właściwych wyborów
 • Poznawał i akceptował siebie
 • Umiał określić własne potrzeby i emocje
 • Wyrażał kulturalnie własne myśli i uczucia
 • Rozbudzał w sobie potrzebę ciągłego rozwoju

 

W SFERZEZ ROZWOJU MORALNO- SPOŁECZNEGO

 • Potrafił pracować w zespole
 • Umiał nawiązywać i podtrzymywać kontakty
 • Był wrażliwy na potrzeby innych
 • Był życzliwie nastawiony do świata i ludzi
 • Miał szacunek dla dobra wspólnego
 • Przyswoił sobie metody i techniki negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych

W SFERZE ROZWOJU FIZYCZNEGO:

 • Dbał o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych
 • Był wolny od nałogów
 • Znał zasady i miał nawyk stosowania higieny osobistej.

 

V.    DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W NASZEJ SZKOLE

Analizy problemów występujących w naszej szkole dokonujemy na podstawie:

 • rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,
 • bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych,
 • analizy sukcesów i niepowodzeń szkolnych dokonywanej systematycznie podczas roku szkolnego,
 • analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej, którą stanowią: dzienniki lekcyjne, klasowe zeszyty uwag, dokumentacja pedagoga, notatki służbowe,
 •  informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą ( PPP w Bełchatowie, kuratorzy sądowi, PCPR w Bełchatowie, Policja, Straż Miejska),
 • badań ankietowych środowiska szkolnego, rodziców, podczas którego poddajemy badaniu różne sfery środowiska szkolnego i pozaszkolnego uczniów.

Pierwszy krok w diagnozie to identyfikacja uczniów, którzy są zagrożeni przemocą oraz tych, którzy stosują przemoc. Wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do rozpoznawania uczniów – potencjalnych ofiar i potencjalnych sprawców, znać i stosować procedury postępowania w sytuacji różnych zagrożeń.

Symptomy umożliwiające identyfikację uczniów – ofiar przemocy, to:

 • Zamykanie się w sobie
 • Smutek i przygnębienie
 • Opuszczanie w nauce
 • Osamotnienie
 • Zmienność nastrojów
 • Objawy psychosomatyczne np. bóle głowy, bóle brzucha, spóźnianie się do szkoły lub unikanie obowiązku szkolnego
 • Trzymanie się blisko nauczyciela
 • Bycie obiektem drwin rówieśników
 • Ślady przemocy tj: sińce, zadrapania, zniszczone ubranie

Symptomy sprawcy przemocy:

 • Silna potrzeba dominacji i podporządkowania sobie innych
 • Siła i sprawność fizyczna
 • Trudności w podporządkowaniu się normom
 • Impulsywność, mała tolerancja na frustracje
 • Buntowniczość, ignorancja, wulgarność
 • Agresja, również wobec dorosłych
 • Słaba empatia wobec młodszych, słabszych
 • Obniżony poziom lęku
 • Pozytywny obraz własnej osoby

 

 • OPIS DIAGNOZY

Analizę informacji dotyczącej zachowań problemowych przeprowadzono w trzech obszarach: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Niepokojącymi zjawiskami okazały się:

 • U uczniów:
  • Przemoc rówieśnicza (fizyczna i psychiczna)
  • Używanie wulgaryzmów
  • Agresja (fizyczna, psychiczna)
  • Presja grupy rówieśniczej
  • Zaburzony system wartości
  • Niska samoocena
  • Słaba kontrola zachowań impulsywnych
  • Brak umiejętności organizacji czasu wolnego
  • Kontakt ze środkami uzależniającymi
  • Nadmierne korzystanie ze środków multimedialnych (komputer)
  • U nauczycieli:
   • Niewystarczające metody do pracy z  dzieckiem z rodziny patologicznej, agresywnym, niedostosowanym społecznie, nadpobudliwym
   • Brak konsekwentnego i jednolitego systemu oddziaływania wychowawczego na uczniów
   • U rodziców:
    • Bezradność wobec pojawiających się problemów wychowawczych
    • Niewłaściwe metody wychowawcze
    • Małe zainteresowanie swoim dzieckiem
    • Uzależnienie od używek (tytoń, alkohol)
    • Konflikty rodzinne
    • Zbyt surowe wymagania stawiane dziecku
    • Bezrobocie, ubóstwo
    • Rodziny dysfunkcyjne, rozbite, często jedna osoba wychowująca
    • Niska wiedza na temat przemocy, uzależnień czy przeciwdziałania tym zjawiskom
    • Małe zaangażowanie rodziców we współpracę z rodzicami.

 VI.             CELE PROGRAMU

Celem działań wychowawczo - profilaktyczych w Szkole Podstawowej nr 9   w Bełchatowie, jest przede wszystkim wzmacnianie czynników chroniących przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Im wcześniej do dzieci dotrą treści o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, tym większe prawdopodobieństwo internalizacji uznawanych powszechnie norm i sposobów zachowań, a tym samym ograniczenie ryzyka pojawienia się zachowań niepożądanych, zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.

Skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne powinny koncentrować się   na wzmacnianiu czynników chroniących i eliminowaniu czynników ryzyka.  Działania te powinny być adresowane do całego społeczeństwa szkolnego, tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole.

Cele programu wychowawczo-profilaktycznego spełniają następujące warunki:

 • W odniesieniu do dziecka  - wyrabianie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi
 • W odniesieniu do rodziców – udzielanie wszechstronnej pomocy i wspieranie procesu wychowawczego ich dzieci
 • W odniesieniu do nauczycieli – podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia i działań mających na celu zapobieganie zachowaniom problemowym.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 1. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie kompetencji informatycznych.

CELE  SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w placówce
 • Wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej
 • Poznawanie przez uczniów ważnych miejsc pamięci narodowej z wykorzystaniem różnych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, kultywowanie symboli narodowych, udział w obchodach najważniejszych świąt narodowych
 • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałanie w grupie i w zespole
 • Kształtowanie prawidłowych i akceptowalnych społecznie postaw moralnych:
 • Uczciwości, empatii, tolerancji, sprawiedliwości, odpowiedzialności  i życzliwości.
 • Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, w tym związanych  z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Współpraca organów administracji publicznej, w tym organów prowadzących szkoły i placówki min. z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostkami innych służb  w ramach działań podnoszących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – w tym ochrony przeciwpożarowej -  a także w celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań, w szczególności prowadzenia zajęć edukacyjnych
 • Kształcenie kulturalnego sposobu komunikowania się z otoczeniem
 • Poznanie człowieka i nabywanie umiejętności kulturalnego porozumiewania się  z nim
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowej i kulturalnej komunikacji  w środowisku dorosłych i rówieśników
 • Wprowadzenie ucznia w świat kultury i nauki, rozwijanie umiejętności ucznia się
 • Wprowadzenie dziecka w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń  i metod na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie
 • Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka
 • Ograniczanie zachowań agresywnych i przemocy
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • Nauka i ćwiczenia zachowań asertywnych
 • Rozpoznawanie oznak strasu oraz sposobów radzenia sobie z nim
 • Wczesne rozpoznawanie dzieci z różnymi dysfunkcjami w zachowaniu
 • Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia
 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych
 • Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia
 • Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego
 • Wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła
 • Podkreślanie zgubnej roli agresji występującej w grupach rówieśniczych
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowania w stosunku do innych ludzi  i za swoje czyny
 • Poznawanie środowiska naturalnego poprzez pryzmat swojego zdrowia psychicznego i fizycznego
 • Uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw i zagrożeń ze strony świata zewnętrznego i wynikających z zachowań ich samych oraz wdrażanie      do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie niosą za sobą uzależnienia
 • Uświadamianie dzieciom prawidłowych postaw prozdrowotnych
 • Informowanie rodziców co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci
 • Zwracanie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Poszanowanie ogólnie przyjętych wartości moralnych
 • Wyrabianie umiejętności współpracy z innymi
 • Poprawa komunikacji w relacjach nauczyciel-dziecko-rodzic
 • Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem, rodzicem i dzieckiem
 • Uświadamianie rodzicom ich roli w kształtowaniu właściwych postaw u swoich dzieci
 • Wypracowanie poczucie odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka.

VII .  ADRESACI PROGRAMU:

- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9

- Rodzice

- Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni placówki

VIII.  ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:

   Wszyscy wychowawcy z poszczególnych etapów edukacyjnych opracowują na dany rok szkolny „Plan działań wychowawczo-profilaktycznych”. W planie tym muszą znaleźć się treści zawarte w niniejszym programie oraz sposoby ich realizacji. Pozostałe treści wychowawcy dobierają w oparciu o uchwały Rady Pedagogicznej i decyzje władz nadrzędnych, potrzeby i propozycje uczniów i ich rodziców. Program ukierunkowany jest  na dziecko, jego możliwości i oczekiwania. Przyjmuje do realizacji cele szczegółowe, wyprowadzone z celu nadrzędnego, zawartego  w wybranych obszarach podstawy programowej.

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole   i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym. Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w  przeciętnych warunkach edukacyjnych. Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia jest tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mają możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiają do danej sytuacji zachowania.

IX.  TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI  W KLASACH I-III

OBSZAR

ZADANIA

KLASY I - III

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania, higieny osobistej i aktywności fizycznej
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
 • Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego
 • Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin
 • Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania                                         i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej
 • Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności,  rodziny i kraju
 • Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się
 • Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania roli dobra od zła
 • Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt                 z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie                             z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji
 • Inspirowanie do podejmowania kreatywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia
 • Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań
 • Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek               do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych             z rodziną, szkołą i społecznością lokalną
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji               w różnych formach ekspresji
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania
 • Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, koloru skóry, tradycji kulturowej oraz ich praw

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa               w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia                    oraz w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania           i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania        z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu  i multimediów
 • Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania          z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach
 • Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym
 • Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

W dalszej części Programu Wychowawczo-Profilaktycznego znajdują się treści do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na etapy edukacyjne.

X. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY W KLASACH IV - VIII

OBSZARY

ZADANIA

 

KLASA IV

KLASA V

KASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu

 

Inspirowanie młodzieży            do myślenia          o własnej motywacji             do działania

 

Nabywanie umiejętności gromadzenia  i porządkowa-nia wiedzy          o sobie

 

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności               i kiedy wybór jest ważny                 i trudny

 

Kształtowanie postaw  pro zdrowotnych poprzez promowanie aktywnego      i zdrowego stylu życia

Zachęcanie uczniów             do pracy nad własną motywacją               oraz analizą czynników, które ich demotywują

 

Kształtowanie umiejętności podejmowania             i realizacji zachowań prozdrowotnych

 

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowanie ograniczeń i niedoskonałości

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości

 

Kształtowanie konstruktywne-go obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych                       i słabych stron

 

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie           i wzmacnianie zdrowia fizycznego

Kształtowanie postawy pro aktywnej,                         w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialno-ści za swoje działania, decyzje

 

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów

 

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań

 

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału

 

Kształtowanie świadomości własnego ciała     z uwzględnieniem zmian fizycznych              i psychicznych     w okresie dojrzewania

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej                  na rozwiązania – charakteryzujące się samoświadomo-ścią, wyobraźnią, kreatywnością

 

Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długotermino-wych

 

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności

 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości

 

Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu   w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania          o zdrowie psychiczne

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania

 

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

 

Rozwijanie wrażliwości  na potrzeby              i trudności innych ludzi

 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób

 

Rozwijanie zdolności               do inicjowania                            i podtrzymywa-nia znaczących głębszych relacji

 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)

 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota)

 

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi,    ich sposobów rozwiązywania problemów,             na nowa wiedzę

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących                                     i autorytetów

 

Kształtowanie umiejętności współpracy             w dążeniu do osiągnięcia celu

 

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)

 

Rozwijanie umiejętności komunikacyj-    nych: wyrażanie własnych opinii, przekonań                         i poglądów

 

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny                w życiu człowieka

 

Rozwijanie samorządności

 

 

Kształtowanie umiejętności wchodzenia                   w interakcje                  z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron

 

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności

 

Rozwijanie odpowiedzialno-ści  za siebie                           i innych (wolontariat)

 

 

Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści                dla obydwu stron

 

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego  poprzez docenianie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji

 

Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny                                 i społeczeństwa

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Zapoznanie              z rolą zainteresowań w życiu człowieka

 

Uwrażliwianie na kwestie moralne,               np. mówienia prawdy, sprawiedliwe-go traktowania

 

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze

Rozwijanie zainteresowań            i pasji uczniów

 

Budowanie świadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem miejsca                       i sytuacji

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii            i samodzielności

 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia              w kontekście analizy wpływów rówieśników            i mediów na zachowanie

 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które                na nie wpływają

 

Rozwijanie szacunku dla kultury                         i dorobku narodowego

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia                       i samokształcenia, zaangażowania             w zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność prawdomówność, rzetelność, wytrwałość

 

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej                           w kontakcie                                       z przedstawicielami innych narodowości.

 

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości             na temat zasad humanitaryzmu

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialno-ści społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności

Bezpieczeń-stwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemo-wych)

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywa-nia problemów

 

Budowanie atmosfery otwartości                i przyzwolenia na dyskusję

 

Uświadamia-nie zagrożeń wynikających z korzystania                            z nowoczesnych technologii informacyj-nych

 

Zwiększanie wiedzy             na temat środków uzależniają-cych                       i zagrożeń               z nimi związanych

 

Rozwijanie umiejętności  troski                o własne bezpieczeń -stwo                        w relacjach                 z innymi

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy                  w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                         i mediacji

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania

 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia               do siebie                      i innych na motywację                               do podejmowania różnorodnych zachowań

 

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialno-ści, zachęcanie                            do angażowania się                           w prawidłowe                  i zdrowe zachowania

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia                            od komputera                             i Internetu

 

 

Dostarczanie wiedzy  na temat osób                 i instytucji świadczących pomoc                        w trudnych sytuacjach

 

Budowanie atmosfery wsparcia                      i zrozumienia              w sytuacji problemowej                oraz promowanie rzetelnej  wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie     z własnymi negatywnymi emocjami oraz  z zachowaniami agresywnymi

 

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga              w redukowaniu lęku                            w sytuacjach kryzysowych

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa                   do prywatności, w tym ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych            w sieci

Rozwijanie postaw opartych                                 na odpowiedzial-ności za dokonywane wybory i postępowanie

 

Dostarczanie wiedzy  z zakresu prawa dotyczącego postępowania        w sprawach nieletnich

 

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym

 

Rozwijanie umiejętności reagowania                           w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom                      oraz  minimalizowania ich negatywnych skutków

 

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi                          na pytania: kim jestem? Jakie są moje celei zada                          nia życiowe?

Propagowanie wiedzy na temat prawnych                    i moralnych skutków posiadania, zażywania                          i rozprowadzania środków psychoaktywnych

 

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji                    i mediacji             w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy

 

Utrwalenie umiejętności oceny konsekwencji podejmowania działań dla siebie  i dla innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu

 

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstaw negocjacji                  i mediacji

 

XI. Metody realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego:

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, wiersz, piosenka, teatrzyk, historyjka obrazkowa, praca z obrazkiem
 • Aktywizujące: drama, pantomina, burza mózgów, W. Sherborne, A.M. Kniesów,                                R. Labana, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Problemowe: gry dydaktyczne, inscenizacja, zadaniowa, modelowania (dawania dobrego przykładu)
 • Praktyczne: ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, zabawy organizowane i spontaniczne, rozmowa kierowana
 • Metody technik relaksacyjnych: muzykoterapia, bajkoterapia
 • Metody technik plastycznych
 • Twórczość artystyczna i plastyczna dzieci

 

XII. Formy realizacji:

 • Zajęcia zorganizowane
 • Zabiegi higieniczne
 • Spacery
 • Wycieczki
 • Zajęcia ruchowe
 • Zawody sportowe
 • Przedsięwzięcia prozdrowotne
 • Prace porządkowe
 • Prace hodowlane
 • Wystawy okolicznościowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Uroczystości
 • Konkursy tematyczne
 • Zabawy zorganizowane
 • Kontakty z literaturą
 • Relaksacja

XIII. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 1. Opracowany program będzie realizowany w latach 2017-2022  i może być modyfikowany w trakcie realizacji.
 2. Program ten będzie poddawany ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego i weryfikowany według potrzeb.
 3. W ewaluacji uwzględniona będzie opinia dyrektora, nauczycieli, rodziców  oraz wytwory pracy dziecięcej.

XIV. Sposoby ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

1.Obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców. 

2. Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.    

3. Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.   

4. Dokumenty w teczkach wychowawczych.              

5. Analiza wyników pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych.     

6. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Rodziców Szkoły, Radę Pedagogiczną, oraz Samorząd Uczniowski.