KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

ALINY I CZESŁAWA CENTKIEWICZÓW

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9  W BEŁCHATOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Podstawa prawna

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej); (art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26) (art. 84 ust. 1–3 oraz ust. 5 ustawy Prawo oświatowe;
 • Karta Nauczyciela;
 • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 

WPROWADZENIE

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Kluczową rolę w tak rozumianym procesie wspierania ucznia w rozwoju spełnia osoba wspierająca – czyli nauczyciel.

 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle trzy obszary działania:

 • wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie odporności i konstruktywnej zaradności);
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.

 

Zachowania ryzykowne - różne nieprawidłowe zachowania ucznia niebezpieczne    zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla jego otoczenia społecznego.

 

Czynniki ryzyka – cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych i zaburzeń:

- zaburzona struktura rodziny

- wysoki poziom lęku i niepokoju,

- słaba odporność na frustrację

- niepowodzenia szkolne

- słabe więzi nauczycieli z uczniami

- anonimowość uczniów

- łatwy dostęp do środków odurzających

 

Z tego względu ważne jest, by dostrzegać w życiu dziecka występowanie czynników sprzyjających zachowaniom problemowym, oraz reagować i tym samym zapobiegać dalszemu kumulowaniu się ryzyka.

 

Czynniki chroniące – cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność jednostki na działanie czynników ryzyka. Najważniejsze czynniki chroniące:

- silna więź z rodzicami

- jasne zasady zachowania

- zainteresowanie nauką szkolną

- regularne praktyki religijne

- wsparcie rówieśników przestrzegających wartości i zasad zachowania

- przynależność do pozytywnej grupy

- konstruktywna aktywność mediów

 

Profilaktyka w szkole jest działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla uczniów.

 

WSTĘP

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Tworzy on spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Wychowawcy klas realizują zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym na godzinach z wychowawcą, a nauczyciele - na zajęciach edukacyjnych.

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/2021:

 

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
  i respektowanie norm społecznych.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 

MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą  bezpieczną i przyjazną dla dziecka, wspierającą jego wszechstronny rozwój, we współpracy z domem rodzinnym i w zgodzie z naturą.

 

Wizja szkoły

 

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.
Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Naszym celem jest stworzeni szkoły zorientowanej na potrzeby uczniów i potrzeby współczesnego świata.

 

Stawiamy sobie następujące zadania:

 • Uczymy dzieci jak się uczyć, w sposób aktywny z naciskiem na samodzielne i odpowiedzialne uczenie się.
 • Rozwijamy zainteresowania uczniów, wzmacniamy poczucie własnej wartości poprzez różnorodne formy nauczania i spędzania czasu wolnego.
 • Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.
 • Wychowujemy w oparciu o uniwersalne wartości etyczne i moralne, w tym wartości narodowe i tradycje regionalne.
 • Promujemy zdrowy styl życia poprzez organizowanie wycieczek turystycznych, lekcji w terenie, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną, wolną od agresji, przemocy, wulgaryzmów oraz uzależnień.
 • Wspomagamy ucznia w zrozumieniu sensu życia rodzinnego.
 • Diagnozujemy potrzeby rozwojowe dziecka oraz stwarzamy warunki do ich wyeliminowania.
 • Uczymy dzieci tolerancji, wrażliwości, otwartości, asertywności, aktywności w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Szkoła naszych marzeń to:

 

 • Szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi, wolna od agresji i przemocy.
 • Szkoła w pełni demokratyczna i samorządna, w której każdy uczeń jest współtwórcą
  i gospodarzem.
 • Szkoła przygotowująca uczniów do startu w dorosłe życie.
 • Szkoła, w której panuje serdeczna atmosfera, wszyscy otoczeni są życzliwością
  i wzajemnym szacunkiem.
 • Szkoła, w której uczniowie wierzą we własne możliwości, mogą rozwijać swoje talenty
  i zainteresowania.
 • Szkoła, która integruje środowisko szkolne i lokalne w celu rozbudzenia aktywności na rzecz jej rozwoju.
 • Szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione dobre warunki pracy i nauki.
 • Szkoła, w której nauczyciele są nastawieni na jakość kształcenia, są kreatywni i otwarci na zmiany, pozytywnie motywują uczniów do pracy, zachęcają do poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia.
 • Szkoła, w której nauczyciele mają zabezpieczone warunki do podnoszenia kwalifikacji, potrafią pracować w zespołach i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów i rodziców, jak i pracowników.
 • Szkoła, w której „Wszyscy uczą się razem i od siebie wzajemnie”.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Model absolwenta. 

 

Pełnowartościowy człowiek, który:

 • samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • posiada własne zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości,
 • zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje,
 • potrafi odróżnić dobro od zła,
 • jest tolerancyjny wobec innych poglądów, orientacji religijnych czy politycznych,
 • szanuje swój kraj i jego tradycje,
 • zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,
 • włącza się w działania na rzecz innych ludzi, zwierząt i otaczającego środowiska,
 • prowadzi zdrowy styl życia wolny od nałogów,
 • potrafi aktywnie spędzać wolny czas,
 • jest asertywny, obowiązkowy i odpowiedzialny,
 • umie żyć we współczesnym świecie.

 

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. Założenia ogólne

Działalność wychowawczo - profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań
z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

 

Cel główny:

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym i społecznym.

 

Cele szczegółowe:

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia w szczególności na zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych.
 2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.
 3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
 5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie.

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ I PROFILAKTYCZNEJ

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie liczy 589 uczniów.

Systematycznie każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska. Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

- wyników ewaluacji wewnętrznej,

- ankiet skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli na temat oczekiwań w realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych,

- wniosków i analiz z pracy zespołów klasowych, zespołów przedmiotowych,

-ewaluacji treści programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2019/2020

- spostrzeżeń i uwag wychowawców na temat klasy,

- analizy dokumentacji szkolnej,

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań półrocznych i końcoworocznych opracowanych przez wychowawcę.

 

W wyniku analiz wyciągnięto następujące wnioski:

 

 • Zapoznać uczniów z instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i ich rodzinom.
 • Zwracać większą uwagę na dobre zachowanie, chwalić i nagradzać pozytywne zachowania, dyskutować na lekcjach wychowawczych na temat szacunku i życzliwości wobec siebie. Podkreślać wagę zasad i norm społecznych oraz wyjaśniać różnicę pomiędzy skarżeniem a poinformowaniem o wyrządzonej krzywdzie.
 • Zwracać uwagę podczas wszystkich lekcji na wzajemny szacunek i zachowanie uczniów. W razie problemów z dyscypliną stosować bezpośrednie rozmowy nauczyciela z rodzicami ucznia sprawiającego kłopoty (nie tylko wychowawca).
 • Na bieżąco informować rodziców o sytuacji wychowawczej, aby mieli szansę odpowiednio zareagować.
 • Dostrzegać i reagować na potrzeby i trudności dziecka.
 1. a) W dalszym ciągu dostarczać uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki,        dopalacze).
 • Nadal prowadzić działania z zakresu cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu (uzależnienie, udostępnianie danych, kradzież danych, spotkania z nieznajomymi).
 • W szkole uczniowie zapoznają się z negatywnym wpływem szkodliwych substancji dla zdrowia.
 • W szkole podejmowane są działania wychowawczo-profilaktyczne, które mają zapobiegać zagrożeniom dotyczącym nadużywania substancji psychoaktywnych.
 • W dalszym ciągu poprzez programy profilaktyczne oraz pogadanki z wychowawcami i pedagogiem szkolnym należy informować uczniów o konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki chemiczne.
 • Należy położyć nacisk na uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie niebezpiecznej mody na spożywanie napojów energetycznych i używanie e- papierosów.
 • Zachęcać rodziców do udziału w spotkaniach edukacyjnych i informacyjnych na temat współczesnych problemów młodzieży.
 • Cały czas należy wykształcać wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki.

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

Dyrektor szkoły:

 • Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego w szkole.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba  o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
 • Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły.

 

Rada pedagogiczna:

 • Wypracowuje spójne procedury i działania „Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19?”
 • Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych.
 • Opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców.
 • Uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Nauczyciele:

 • Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 • Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia.
 • Reagują na przejawy agresji, zagrożenia niedostosowaniem społecznym i ryzyka uzależnień uczniów.
 • Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.
 • Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji.
 • Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach
  w nauce na swoich zajęciach.
 • Wspierają zainteresowania i rozwój osobisty ucznia.

 

Wychowawcy klas:

 • Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie.
 • Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów.
 • Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej oraz szczegółowe treści wychowawczo  profilaktyczne dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów.
 • Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami i procedurami, zwyczajami i tradycjami.
 • Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
 • Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach.
 • Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji.
 • Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców.
 • Dbają o dobre relacje uczniów w klasie.
 • Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych.
 • Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 Pedagog szkolny

 • Diagnozuje środowisko wychowawcze.
 • Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach.
 • Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi wsparcia w zakresie wychowania dzieci.
 • Organizuje różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Rodzice:

 • Współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
 • Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły (wywiad , ankiety).
 • Uczestniczą w zebraniach i „dniach otwartych” organizowanych przez szkołę - współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.
 • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd Uczniowski:

 • Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
 • Współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną.
 • Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego.
 • Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

 

ADRESACI PROGRAMU:

- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9

- Rodzice

- Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni placówki

 

 ZASADY REALIZACJI PROGRAMU:

  Wszyscy wychowawcy z poszczególnych etapów edukacyjnych opracowują na dany rok szkolny plan działań wychowawczych, w którym znajdują się treści zawarte w niniejszym programie oraz sposoby ich realizacji. Pozostałe treści, wychowawcy określają w oparciu o uchwały Rady Pedagogicznej i decyzje władz nadrzędnych, potrzeby i propozycje uczniów i ich rodziców.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2020/2021 ukierunkowany jest na dziecko, jego możliwości i oczekiwania. Przyjmuje do realizacji cele szczegółowe, wyprowadzone z celu nadrzędnego, zawartego w wybranych obszarach podstawy programowej.

TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI   W KLASACH I-III

OBSZAR

ZADANIA

KLASY I – III

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania, higieny osobistej i aktywności fizycznej.
 • Informowanie uczniów o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego.
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.
 • Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego.
 • Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.
 • Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się  w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 • Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.
 • Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności,  rodziny i kraju.
 • Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 • Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.
 • Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania roli dobra od zła.
 • Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym, lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt  z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.
 • Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.
 • Inspirowanie do podejmowania kreatywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.
 • Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.
 • Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
 • Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji  w różnych formach ekspresji.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.
 • Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, koloru skóry, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa  w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia  oraz w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł, korzystania  z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu  i multimediów.
 • Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania  z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach
 • Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym.
 • Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu  i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

W dalszej części Programu Wychowawczo-Profilaktycznego znajdują się treści do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na poszczególne klasy.

 TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY W KLASACH IV - VIII

 

OBSZARY

ZADANIA

KLASA IV

 

KLASA V

KASA VI

KLASA VII, VIII

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu

 

Inspirowanie młodzieży            do myślenia          o własnej motywacji             do działania

 

Nabywanie umiejętności gromadzenia                i porządkowania wiedzy  o sobie       

 

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności               i kiedy wybór jest ważny i trudny

 

Kształtowanie postaw  pro zdrowotnych poprzez promowanie aktywnego                              i zdrowego stylu życia

 

Informowanie uczniów                           o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych                 w zakresie leczenia stomatologiczne-go

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją               oraz analizą czynników, które ich demotywują

 

Kształtowanie umiejętności podejmowania             i realizacji zachowań prozdrowotnych

 

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowanie ograniczeń i niedoskonałości

 

Informowanie uczniów o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych           w zakresie leczenia stomatologicznego

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości

 

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych                       i słabych stron

 

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia                  i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie           i wzmacnianie zdrowia fizycznego

 

Informowanie uczniów o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych                  w zakresie leczenia stomatologicznego

Kształtowanie postawy pro aktywnej,                         w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje

 

Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań

 

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału

 

Kształtowanie świadomości własnego ciała                                      z uwzględnieniem zmian fizycznych              i psychicznych                   w okresie dojrzewania

 

Informowanie uczniów o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych                      w zakresie leczenia stomatologicznego

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania

 

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb

 

Rozwijanie wrażliwości  na potrzeby                              i trudności innych ludzi

 

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób

 

Rozwijanie zdolności               do inicjowania                            i podtrzymywa-nia znaczących głębszych relacji

 

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy

 

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)

 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota)

 

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów,             na nowa wiedzę

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących                                     i autorytetów

 

Kształtowanie umiejętności współpracy             w dążeniu do osiągnięcia celu

 

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów                          i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)

 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych : wyrażanie własnych opinii, przekonań                         i poglądów

 

Rozwijanie świadomości roli                i wartości rodziny                w życiu człowieka

 

Rozwijanie samorządności

 

 

Kształtowanie umiejętności wchodzenia                   w interakcje                  z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron

 

Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności

 

Rozwijanie odpowiedzialności  za siebie i innych (wolontariat)

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Zapoznanie              z rolą zainteresowań                  w życiu człowieka

 

Uwrażliwianie na kwestie moralne,               np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania

 

Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia

 

Kształtowanie potrzeby uczestnictwa                w kulturze

Rozwijanie zainteresowań            i pasji uczniów

 

Budowanie świadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw

 

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji

 

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się                  z uwzględnieniem miejsca                       i sytuacji

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii                          i samodzielności

 

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia                               w kontekście analizy wpływów rówieśników                      i mediów na zachowanie

 

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań                            i czynników, które                na nie wpływają

 

Rozwijanie szacunku dla kultury                         i dorobku narodowego

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego

 

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia                       i samokształcenia, zaangażowania             w zdobywanie wiedzy i umiejętności

 

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność prawdomówność, rzetelność, wytrwałość

 

Umacnianie więzi ze społecznością lokalną

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych

(problemo-         wych)

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów

 

Budowanie atmosfery otwartości                i przyzwolenia na dyskusję

 

Uuświadamianie zagrożeń wynikających                  z korzystania                            z nowoczesnych technologii informacyjnych

 

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających                       i zagrożeń               z nimi związanych

 

Rozwijanie umiejętności  troski  o własne bezpieczeństwo                        w relacjach                 z innymi

 

Realizacja programu własnego „Edukacja antyalkoholowa”

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy                  w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji                         i mediacji

 

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania

 

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia               do siebie                      i innych na motywację                               do podejmowania różnorodnych zachowań

 

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie                            do angażowania się                           w prawidłowe                  i zdrowe zachowania

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia                            od komputera                             i Internetu

 

 

Dostarczanie wiedzy  na temat osób                     i instytucji świadczących pomoc                        w trudnych sytuacjach

 

Budowanie atmosfery wsparcia                      i zrozumienia              w sytuacji problemowej                oraz promowanie rzetelnej  wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie                      z własnymi negatywnymi emocjami oraz                  z zachowaniami agresywnymi

 

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga                          w redukowaniu lęku                            w sytuacjach kryzysowych

 

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa                   do prywatności,              w tym ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych  w sieci

Rozwijanie postaw opartych                                 na odpowiedzialności za dokonywane wybory                                       i  postępowanie                      

 

Dostarczanie wiedzy   z zakresu prawa dotyczącego postępowania                         w sprawach nieletnich

 

Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym

 

Rozwijanie umiejętności reagowania                           w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom                      oraz  minimalizowania ich negatywnych skutków

 

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie               i udzielanie odpowiedzi                          na pytania: kim jestem? Jakie są moje cele  i zadania życiowe?

 

Realizacja Wojewódzkiej Kampanii Profilaktyczno – Eukacyjnej „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie.”

 

Realizacja programu własnego “Maciejka”

 

 

METODY REALIZOWANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 • Podające: opowiadanie, pogadanka, wiersz, piosenka, teatrzyk, historyjka obrazkowa, praca z obrazkiem
 • Aktywizujące: drama, pantomina, burza mózgów, W. Sherborne, A.M. Kniesów, Labana, M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Problemowe: gry dydaktyczne, inscenizacja, zadaniowa, modelowania (dawania dobrego przykładu)
 • Praktyczne: ćwiczenia, zabawy dydaktyczne, zabawy organizowane i spontaniczne, rozmowa kierowana
 • Metody technik relaksacyjnych: muzykoterapia, bajkoterapia
 • Metody technik plastycznych
 • Twórczość artystyczna i plastyczna dzieci
 • Rozpowszechnienie innowacji wychowawczej : mediacje rówieśnicze

 

FORMY REALIZACJI

 

 • Zajęcia zorganizowane
 • Zabiegi higieniczne
 • Spacery
 • Wycieczki
 • Zajęcia ruchowe
 • Zawody sportowe
 • Przedsięwzięcia prozdrowotne
 • Prace porządkowe
 • Prace hodowlane
 • Wystawy okolicznościowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Uroczystości
 • Konkursy tematyczne
 • Zabawy zorganizowane
 • Kontakty z literaturą
 • Relaksacja

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 • Opracowany program będzie realizowany w roku szkolnym 2020/2021 i może być modyfikowany w trakcie realizacji.
 • Program ten będzie poddawany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego i weryfikowany według potrzeb.
 • W ewaluacji uwzględniona będzie opinia dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz wytwory pracy dziecięcej.

 

 

SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU   WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO

 • Obserwacje dokonywane przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów, rodziców.
 • Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, pracownikami obsługi.
 • Dokumenty w teczkach wychowawczych.
 • Analiza wyników pracy zespołów wychowawczych i przedmiotowych.
 • Roczne sprawozdanie wychowawców z realizacji treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły realizowanych w poszczególnych klasach.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został pozytywnie zaopiniowany   przez Radę Rodziców Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.

 

……………………………………………

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

…………………………………..                                                                  …………………………………

Przewodniczący  Rady Rodziców Szkoły                                                  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego