KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin funkcjonowania Szkoły w epidemii

Regulamin 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 9  im. A. i Cz. Centkiewiczów

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

od dnia 1 września 2020r w warunkach epidemii

 

1)      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły Podstawowej nr 9  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr9 w Bełchatowie oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.

2)      Celem regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.

3)      Regulamin określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą                         w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.

2)      ZASADY ORGANIZACYJNE i ZASADY BHP

1)      W Szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

2)      Szkoła funkcjonuje w 2 budynkach: 
-  na os. Dolnośląskim 204a w godz.5.30 – 19.00 – tutaj odbywa się  nauczanie klas 1-4 

-  przy ulicy Edwardów 5 w godz.6.00 – 21.00 – tutaj odbywa się nauczanie klas 5-8 przy czym świetlica, biblioteka, gabinet profilaktyki pracują w w/w budynkach w odrębnych godzinach.

 

Budynek szkoły

 Sala / pomieszczenie

Os. Dolnośląskie 204a

Ul. Edwardów 5

Świetlica

6.00 -16.00

8.00 -14.00

Biblioteka

pon- wt. 8.00 -14.00;                                    śr.- piąt. 8.00 – 11.50 – 12.40 – 14.00   

czw.- 8.00 -13.40

7.30 – 15.30

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 11.30

wtorek 11.30 – 15.30

poniedziałek, środa, czwartek –  11.30 – 15.30

wtorek7.30 - 11.30                                                                                               

Zajęcia pozalekcyjne

Kl.1-4  8.00 – 8.45 oraz od  godz. 12.35

Kl.5-8 od godz. 4  8.00 – 8.45 oraz od  godz. 12.35

3)      Zajęcia z wyjątkiem informatyki, edukacji informatycznej, wychowania  fizycznego                 i jęz. angielskiego ( podział na grupy)  prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się jednej sali.

4)      Obiady wydawane są zgodnie z opracowanym harmonogramem w następujących godzinach: 10.35 -10.45; 11.30 – 11.50 – klasy 1-III, 12.30 – 12.45 – klasy IV, 13.00 – 13.20 – uczniowie świetlicy.

5)      Przed posiłkiem uczniowie odkażają dłonie i zajmują miejsca zawsze przy tym samym stoliku z koleżankami i kolegami z tej samej klasy.

6)      Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

7)      Uczeń chory nie może uczęszczać do szkoły. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie wychowawcy lub do sekretariatu szkoły.

a)      Jeżeli w miejscu zamieszkania ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. Opisaną sytuację należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, dyrektorowi lub odpowiedzialnemu za dany oddział wicedyrektorowi.

b)      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów, którzy nie wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

c)      W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, za zgodą rodzica nauczyciel lub upoważniony pracownik dokonuje pomiaru  temperatury ciała ucznia .

d)      Rodzice/opiekunowie, odprowadzający dzieci, nie wchodzą do budynku szkoły.
W sytuacji wyjątkowej, osoby wchodzące na teren szkoły stosują się do następujących zasad:

a)      1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystans od innego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)      rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

e)      W budynku Zespołu na os.  Dolnośląskim 204a w wejściu (przedsionku) może przebywać tylko 1 osoba (rodzic/opiekun prawny), tylko w celu zgłoszenia odbioru dziecka . Po wykonaniu tej czynności, rodzic opuszcza pomieszczenie i oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku.

f)       Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum. Jeżeli wizyta rodzica w szkole jest konieczna, należy wcześniej umówić ją telefonicznie z wychowawcą, dyrektorem lub upoważnionym wicedyrektorem.

g)      Uczniowie wchodzą do  budynku szkoły korzystając z następujących wejść:

Budynek os. Dolnośląskie 204a

a)      uczniowie klas Ib i Ic oraz uczniowie klas II – IV – korzystają z wejścia  głównego

b)      uczniowie klasy 1a – korzystają z wejścia bocznego

Budynek ul. Edwardów 5

a)      uczniowie klas V – VI – korzystają z wejścia głównego

b)      uczniowie klas VI – VII – korzystają z wejścia przy stołówce szkolnej

c)      uczniowie klas VII - – korzystają z wejścia do szatni nr 1

d)      uczniowie klas VIII - – korzystają z wejścia do szatni nr 2

 

h)      Zaleca się żeby każdy uczeń  posiadał ze sobą własną maseczkę/ przyłbicę/ lub chustę., osłaniające nos i usta. Uczeń może korzystać z własnego płynu do dezynfekcji.

i)       Przed wejściem do szkoły uczeń musi odkazić dłonie. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

j)       W trosce o bezpieczeństwo uczniów zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic przebywającym  w szatni szkolnej oraz na korytarzach podczas przerw śródlekcyjnych.

k)      Uczniowie mają lekcje w wyznaczonej sali. Przed wejściem do sali uczniowie dezynfekują ręce. Dozowniki do dezynfekcji znajdują się w każdej sali.

l)        Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Po zakończonych lekcjach uczniowie pozostawiają swoje przybory szkolne w indywidualnych szafkach.

m)   Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, gier, itp.).

n)      Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.

o)      W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. W miarę możliwości uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

p)      Zabawy organizowane na placu zabaw muszą spełniać rygor sanitarny (regularna dezynfekcja lub czyszczenie urządzeń z użyciem detergentu.

q)      Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a także w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są umieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

r)       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece określa odrębny regulamin.

s)      Klasy I – VIII przebywają podczas przerw zamiennie: na korytarzu lub w sali lekcyjnej.

t)       Nauczyciele w klasach I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów w odstępach adekwatnych do potrzeb, jednak lekcja nie może trwać dłużej niż 45 min.

u)      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) kieruje ucznia do odrębnego pomieszczenia (izolatki) oraz niezwłocznie informuje rodziców                    o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

v)      W w/w sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pilnego kontaktu ze szkołą.

w)    Wszyscy rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcom aktualne dane kontaktowe oraz każdorazowo odbierać telefon ze szkoły (lub niezwłocznie oddzwaniać).

 

3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1)      Do szkoły mogą przychodzić pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

2)      Każdy pracownik, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce.

3)      Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym (nie dotyczy pracowników kuchni).

4)      Pracownicy nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego min. 1,5 m.

5)      Nauczyciele prowadzący zajęcia :

a)      wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii – w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i   odpowiedzialności za swoje zachowanie,

b)      systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust, nosa,

c)      realizują program zajęć, dbając aby nie powodować bliskiego kontaktu z rówieśnikiem,

d)      zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych u ucznia,

e)      zawiadamiają rodzica/prawnego opiekuna o konieczności odbioru dziecka (wykaz telefonów w każdej sali lekcyjnej i sekretariacie Zespołu).

 

6)      Personel obsługi :

a)      wietrzy pomieszczenia szkolne,

b)      wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

c)      dezynfekuje powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,

d)      dezynfekuje urządzenia sanitarne.

 

4.      OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

1)      Nie posyłają do szkoły chorego dziecka.

2)      Stosują się do Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19.

3)      Informują szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

4)      Sprawdzają na bieżąco informacje od Dyrektora Zespołu lub nauczycieli umieszczane          w zeszycie korespondencji i na stronie internetowej szkoły.

5)      Zawsze odbierają telefon ze szkoły lub pilnie oddzwaniają.

6)      Kontrolują na bieżąco czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

7)      Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

8)      Przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

5.HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1)      Przy wejściu głównym w miejscach łatwo dostępnych umieszcza się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

2)      Na terenie szkoły dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe: plakaty

z zasadami prawidłowego mycia rąk, instrukcje: mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.

3)      Pracownicy powinni dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie (jeżeli już zaistnieje taka sytuacja), w tym rodzice uczniów, wchodzące do przestrzeni wspólnej szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

4)      Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

5)      Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6)      Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich,  w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury.

7)      Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

6.GASTRONOMIA

1)      Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m lub korzystanie ze środków ochrony osobistej). Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2)      Korzystanie z obiadów odbywa się z zachowaniem zasady spożywania ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Po każdej grupie przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

3)      Posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.

7.POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

1)      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2)      W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażonym m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

3)      Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,

4)      Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik..

5)      Dyrektor lub osoba wyznaczona stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

6)      W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – ustala się listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS (rekomendacja GIS).

7)      Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę 

8.ZALECENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA PODEJRZENIA KORONAWIRUSA

1)      Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., oraz rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:

a)      higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

b)      gastronomii,

c)      postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

2)      Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:

a)      ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut),

b)      ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),

c)      ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych,

d)      wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),

e)      wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły                  

w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),

f)       ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),

g)      mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy,

h)      w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły, w uzasadnionych przypadkach wezwać karetkę.

i)       w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wymienionej w pkt. g) i h) następuje zgłoszenie o zaistniałym fakcie przez Dyrektora do organu prowadzącego i sanepidu a następnie wdrożenie otrzymanych odgórnie procedur i wytycznych,

j)       wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,

k)      zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły,

l)       w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby - poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas,

m)   wprowadzić zasadę, że uczniowie, którzy zostali odebrani w trybie pilnym przez Rodzica do domu, muszą zostać poddani konsultacji lekarskiej. W przypadku powrotu do szkoły w następnym lub kolejnych 5 dniach uczeń przynosi oświadczenie od Rodziców o tym, iż dziecko zostało skonsultowane z lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do powrotu do szkoły. Po upływie 5 dni i braku objawów chorobowych dziecko wraca do szkoły bez żadnych dodatkowych procedur.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Regulamin funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020 r.

2)      Regulamin obowiązuje do odwołania.