KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin oceniania zachowania w kl. IV – VIII

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

W KLASACH IV – VIII

§ 1.

1.Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

§ 2.

 1. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
 2. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę:
  1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
   1. frekwencja;
   2. merytoryczne przygotowanie do lekcji;
   3. zmiana obuwia;
   4. posiadanie wymaganych pomocy do lekcji;
   5. pełnienie obowiązków dyżurnego;
   6. sposób uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, szkolnych;
   7. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w różnych miejscach szkoły: klasa, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica itp.
  2. Kulturę osobistą:
   1. stosunek do osób młodszych, rówieśników i dorosłych;
   2. stosunek do dóbr materialnych: szkoła, ulica;
   3. reakcja wobec czynionego zła;
   4. stosunek do dóbr otoczenia i środowiska;
   5. sposób bycia: pozytywny (zwroty grzecznościowe) i negatywny (słownictwo, gesty, postawa).
  3. Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska:
   1. udział w uroczystościach klasowych i szkolnych;
   2. wykonywanie gazetek szkolnych;
   3. praca na rzecz środowiska i otoczenia;
   4. praca w SU;
   5. udzielanie pomocy innym;
   6. praca w organizacjach działających na terenie szkoły;
   7. uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
   8. udział w konkursach i życiu sportowym;
   9. godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
  4. samoocenę ucznia.

§ 3.

 1. Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów kredytu na półrocze i jest to kredyt na ocenę dobrą.
 2. Uczeń może otrzymać punkty dodatnie i ujemne, które odnotowuje wychowawca do „Zeszytu Uwag i Pochwał” .
 3. Przydzielanie punktów będzie się odbywać w następujący sposób:
  1. na koniec każdego miesiąca wychowawca podlicza punkty i podaje stan faktyczny uczniom,
  2. rodzice informowani są o stanie punktacji na każdym zebraniu lub przy indywidualnych konsultacjach.
 4. Ocenę zachowania na koniec półrocza i końcoworoczną ustala wychowawca po dokładnym zapoznaniu się z wpisami w „Zeszycie Uwag i Pochwał”  i w dzienniku lekcyjnym.

§ 4.

1.Ocena roczna jest zgodna z poniższą tabelą:

   I sem.

 

II sem.

 

wz.

 

bdb.

 

db.

 

pop.

 

ndp.

 

ng.

wz.

wz.

wz.

bdb.

bdb.

db.

pop.

bdb.

bdb.

 

bdb.

bdb.

db.

db.

pop.

db.

 

bdb.

db.

db.

db.

pop.

ndp.

pop.

 

db.

db.

pop.

pop.

pop.

ndp.

ndp.

 

pop.

pop.

pop.

ndp.

ndp.

ndp.

ng.

 

ndp.

pop.

ndp.

ndp.

ng.

ng.

 

§ 5.

 1. PUNKTY DODATNIE OTRZYMUJE UCZEŃ ZA:
  1. 100% frekwencję (jednorazowo na koniec półrocza)……………………..……...……15pkt.
   95% frekwencję oraz usprawiedliwione pozostałe godziny (jednorazowo na koniec półrocza)…………………………………………………………………………………....10pkt.
   brak nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień (jednorazowo na koniec półrocza)…………………………………………………………………………...………5pkt.
 1.  
 2. Udział w konkursie przedmiotowym lub zawodach sportowych:
  1. Etap szkolny ………………………………………………………………………....…...3pkt.
  2. Etap międzyszkolny …………………………………………………………………...... 5pkt.
 3. Udział i uzyskanie tytułu laureata w konkursie szkolnym lub szkolnych zawodach sportowych: ………………………………………………………………….………….….............................6pkt.                  
 4. Uzyskanie tytułu laureata w konkursie międzyszkolnym lub międzyszkolnych zawodach sportowych:
  III miejsce ………………………………………………………………………………….........7pkt.
  II miejsce ……………………………………………………………………………….….........8pkt.
  I miejsce…………………………………………………………………………………...........10pkt.
 5. Uzyskanie tytułu laureata w konkursie przedmiotowym powiatowym lub  powiatowych zawodach sportowych:
  III miejsce …………………………………………………………………………………........8pkt.
  II miejsce ………………………………………………………………………………….......10pkt.
  I miejsce …………………………………………………………………………………....... 12pkt.
 6. Uzyskanie tytułu laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym lub wojewódzkich zawodach sportowych:
  III miejsce ……………………………………………………………………………….........10pkt.
  II miejsce ………………………………………………………………………………......... 15pkt.
  I miejsce ………………………………………………………………………………….......20pkt.
 7. Udział w czwartkach lekkoatletycznych (jednorazowo na koniec półrocza)………...0-15pkt.
 8. Prace na rzecz klasy lub szkoły:
  1. Przygotowanie lekcji do dyspozycji wychowawcy……………………………..….3-8pkt.
  2. Aktywną pracę w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań (jednorazowo na koniec półrocza)……………………………………………………………………………....3-5pkt.
  3. Pracą na rzecz innych, działalność charytatywną……………………………..….3-5pkt.
  4. Zbiórkę surowców wtórnych (jednorazowo na koniec półrocza). Najwyższą liczbę może uzyskać uczeń, który zebrał najwięcej (w przypadku makulatury nie mniej niż 100 kg) …………………………………………………………….…1-10pkt.
  5. 13) Pomoc koleżeńską (jednorazowo w półroczu)………………………………2-5pkt.
  6. 14) Sumienne wypełnianie obowiązków ucznia w ciągu całego półrocza (punkty od wychowawcy) ………………………………………………….......................……………………1-5pkt.
  7. 15) Brak negatywnych uwag ……………………………………………………..10pkt
  8. 16) Udział w poczcie sztandarowym na terenie szkoły…………………………5pkt.
  9. 17) Udział w poczcie sztandarowym poza szkołą ………..…………………….10pkt.

 

 1. PUNKTY UJEMNE OTRZYMUJE UCZEŃ ZA:
  1. Nie wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dyżurnego, brak obuwia  zmiennego ………………………….............................................……………………....(-1)pkt.
  2. Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych………………………………...(-3)pkt.
  3. Niewłaściwe zachowanie ucznia (jednorazowo) w czasie lekcji, przerwy, na wycieczce, innej imprezie szkolnej, na zawodach, konkursach,  nie wykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły…………….………………………………….…..(-2) – (-5)pkt.
  4. Używanie wulgaryzmów oraz obraźliwych gestów ………………………….….......(-5)pkt.
  5. Niszczenie sprzętu lub budynku szkolnego ……………………....(-10) – (-20)pkt.+ zwrot kosztów naprawy lub odkupienie).
  6. Opuszczenie terenu szkoły w czasie przerwy………………………………...……..(-10)pkt.
  7. Spóźnienie nieusprawiedliwione (jednorazowo)……………………………..………(-2)pkt.
  8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na 1 godzinie lekcyjnej………...……….……….(-3)pkt.
  9. Agresja słowna w dyskusjach z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz rówieśnikami …………………………………………………………………….…….(-10)pkt.
  10. Stosowanie przemocy fizycznej …………………………………………………..(-20)pkt.
  11. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi lub materiałów……......….(-10) – (-20)pkt.
  12. Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych na terenie szkoły lub poza nią……………………..………….……(-20)pkt.
  13. Fałszowanie podpisu i dokumentów……………………………………….….......(-20)pkt.
  14. Kradzież, wyłudzanie pieniędzy………………...………………………….….…..(-20)pkt.
  15. Zniszczenie dziennika lekcyjnego………………………………...……….…........(-50)pkt.
  16. Szykanowanie w Internecie uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz dobrego imienia szkoły………………………………………………………...(-10) – (-20)pkt.
  17. Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły i innych nośników elektronicznych bez zgody nauczyciela (jednorazowo)………………………………………………….(-5)pkt.
  18. nagrywanie i robienie zdjęć osobom, które nie wyraziły zgody ………………….(-15)pkt.
  19. Nieodpowiedni strój codzienny………………….……………………...……………(-2)pkt.

 

§ 6.

 1. Przeliczanie punktów na oceny jest zgodne z poniższą tabelą:

 

Zachowanie

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Wzorowe

140 i więcej

145 i więcej

150 i więcej

155 i więcej

160 i więcej

Bardzo dobre

120-139

125-144

130-149

135-154

140-159

Dobre

85-119

90-124

95-129

100-134

105-139

Poprawne

45-84

50-89

55-94

60-99

65-104

Nieodpowiednie

5-44

10-49

15-54

20-59

25-64

Naganne

Poniżej 5

Poniżej 10

Poniżej 15

Poniżej 20

Poniżej 25

 

§ 7.

 1. Jeżeli uczeń wchodzi w konflikt z prawem nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca po konsultacji z uczniami i innymi nauczycielami. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.
 2. Ucznia sprawiającego znaczne kłopoty wychowawcze można przenieść w ciągu półrocza do równorzędnej klasy na uzasadniony wniosek wychowawcy lub rodziców tej klasy.
 3. Oceny śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2021r.

 

                                                                                                      

mgr  Małgorzata Rupieta
………………………………………………
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 9 
w Bełchatowie