KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Regulamin użytkowania szafek szkolnych

Regulamin użytkowania szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów

w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek”, określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie.
 2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu będzie mowa o „szkole”, należy rozumieć, że mowa jest o Szkole Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie.
 3. Szafki szkolne są własnością  Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie. w ilości wg spisu inwentarzowego.
 4. Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się kierownik gospodarczy wraz z sekretariatem Zespołu (sekretariat os. Dolnośląskie 204a  i ul. Edwardów 5)       
 5. Dyrekcja Zespołu nauczyciele oraz pracownicy administracyjni i obsługi mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania, użytkowania szafek szkolnych.    
 6. Kierownik gospodarczy wraz z sekretariatem Zespołu dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie Zespołu ( klasy IV – sekretariat os. Dolnośląskie 204a; klasy V – VIII ul. Edwardów 5).

§ 2. Obowiązki szkoły

 

 1. Szafki są własnością szkoły.
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki na czas nauki w szkole.
 3. Każda szafka posiada kod, który wprowadzany jest przez ucznia i zostaje zapisywany przez wychowawcę klsy.
 4. Szkoła zapewnia:
  1) przydział jednej szafki dla jednego ucznia klasy,
  2) naprawę i konserwację szafek.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia w przypadku:
  1)  konieczności naprawy,
  2) przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub uchodzących za niebezpieczne.

§ 3. Naprawy

 

 1. Uczeń zgłasza usterkę lub zapomnienie oryginalnego kodu do wychowawcy klasy. Wychowawca przekazuje informację do sekretariatu Zespołu, gdzie sporządza się pisemną notatkę. Notatka musi być podpisana przez ucznia i wychowawcę klasy.
 2. Zabrania się uczniom samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw szafek szkolnych.
 3. Naprawy szafek oraz usuwania usterek dokonuje wyłącznie pracownik wyznaczony przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 4. Podstawowe zadania i obowiązki użytkowników szafek

 1. Każdy uczeń powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego przepisów.
 2. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną, powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 3. Uczniowie zobowiązani są dbać o wygląd i estetykę przydzielonych szafek.
 4. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
 5. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 6. Zakazuje się przechowywania w szafce szklanych przedmiotów typu butelki, słoiki itp.
 7. Wszystkie inne przechowywane butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.
 8. W szafkach nie należy przechowywać brudnej odzieży (np. przepoconych strojów gimnastycznych) czy nieświeżych kanapek.
 9. 9. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 10. Uczeń nie powinien przynosić przedmiotów niezwiązanych z jego funkcjonowaniem                           w szkole, a w szczególności przedmiotów wartościowych w celu składowania ich w szafce.
 11. W przypadku uszkodzenia szafki przez ucznia koszty naprawy ponoszą jego rodzice (prawni opiekunowie).
 12. Za rzeczy pozostawione w szafce (np: telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Zabrania się wykonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, oklejania zarówno w środku, jak i na zewnątrz oraz innych działań mających skutek trwały.
 14. Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się                        z nimi na szafki.
 15. Uczniowie zabezpieczają swoje mienie, które przechowują w szafkach, poprzez ich prawidłowe zamykanie, nie udostępnianie własnego kodu innym osobom.
 16. Ewentualne kradzieże mienia, wszelkie uszkodzenia szafek, usterki oraz przypadki zniszczeń dokonanych przez inne osoby powinny być bezzwłocznie zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności Dyrektorowi Zespołu lub pracownikowi sekretariatu Zespołu.
 17. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia jej ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów.

 

§ 5. Wydawanie kodu

 

 1. Na czas nauki w szkole uczeń otrzymuje kod (wprowadzany własnoręcznie przez ucznia) do wyznaczonej szafki.
 2. Wychowawca klasy sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczniów danej klasy z kodem wprowadzonym przez ucznia oraz numerem przydzielonej szafki  - jeden egzemplarz powinien być w teczce wychowawcy , drugi należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu w budynku, gdzie uczeń użytkuje szafki.
 3. Przy wydawaniu kodu uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem użytkowania szafek szkolnych i odpowiedzialności za otrzymaną szafkę.

§ 6. Przypadki szczególne

 1. W przypadku, kiedy znany jest sprawca zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej.
 2. Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrektor Zespołu.
 3. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrektor Zespołu ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzana jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą wychowawca klasy i właściciel szafki .
 4. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Wychowawcy corocznie podczas zebrań  zapoznają rodziców uczniów z treścią Regulaminu oraz uczniów szkoły na lekcjach wychowawczych.
 2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. O kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie Dyrektor Zespołu zgodnie z przepisami prawa.