Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin wyjść

Regulamin wyjść poza teren szkoły obowiązujący

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza budynkiem szkoły. Wyjście jest realizacją jednego zasadniczego punktu programu w jednym dniu.

2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:

1)      olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

2)      wykładach i zajęciach warsztatowych,

3)      zawodach sportowych,

4)      zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej,

5)      spotkaniach integracyjnych, np. ogniskach,

6)      seansach kinowych, spektaklach teatralnych,

7)      wystawach, wernisażach,

8)      uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego,

9)      innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.

3. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona.

 

4. Opiekunem wyjścia jest osoba będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły,

z zachowaniem poniższych zasad:

1)      podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą 30 uczniów,

2)      podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów,

3)      w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów.

 

5. Do zadań opiekuna wyjścia należy:

1)  w przypadku wyjścia w ramach lekcji danego przedmiotu, trwającego nie dłużej niż 1 godzina lekcyjna:

  1. odnotowanie wyjścia w „Rejestrze wyjść grupowych uczniów” (załącznik nr 1) oraz  w dzienniku lekcyjnym klasy, do której uczęszczają uczestnicy wyjścia.

2)      w przypadku wyjścia trwającego dłużej niż 1 godzina lekcyjna:

  1. wypełnienie karty wyjścia poza teren szkoły wraz z listą uczestników w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 2),
  2. zgody rodziców/ prawnych opiekunów(załącznik nr 3),
  3. rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wyjścia (załącznik  nr 4),.

3)      w przypadku wyjścia określonego w punkcie 2, podpunkt 3):

  1. wypełnienie karty zgłoszenia na zawody w dwóch egzemplarzach (załącznik                    nr 5),
  2. zgody rodziców/ prawnych opiekunów
  3. rozliczenie finansowe w przypadku, kiedy uczestnicy ponoszą koszty wyjścia

4)      ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia,

5)      sprawowanie opieki nad uczniami,

6)      zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia,

7)      organizowanie transportu,

8)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia ze szkoły.

7. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna a w przypadku podróży także zasady podane przez przewoźnika.

8. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą opiekuna. Uczeń w żadnym przypadku nie może samowolnie oddalić się od grupy.

9. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.

10. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.

11.W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny – punktualność, przestrzeganie poleceń opiekunów, kulturalne zachowanie w miejscach publicznych, troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.

12. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.

 13.Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i wszelkich innych używek.

14.W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych między uczestnikami wyjścia decydujące zdanie ma opiekun.