KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Statut ZSP NR 9

 STATUT

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 9

 W BEŁCHATOWIE

 

§1.

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
  1. zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Bełchatowie;
  2. szkole podstawowej –  należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową  Nr 9 im. A. i  Cz. Centkiewiczów  w Bełchatowie;
  3. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 9 w Bełchatowie
  4. radzie pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9  – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów  w Bełchatowie i Radę Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola nr 9 w Bełchatowie;
  5. radzie rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9  – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie  i Radę Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 9 w Bełchatowie;
  6. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59) i ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
  7. statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Bełchatowie; 
  8. organie prowadzącym – oznacza to Miasto Bełchatów; 
  9. organie nadzorującym  – oznacza to organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Łódzkiego Kuratora Oświaty.

§ 2.

 1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Bełchatowie.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie.
  2. Przedszkole Samorządowe nr 9 w Bełchatowie.
  3. Siedzibą Zespołu są budynki szkolne położone w Bełchatowie,
   Dolnośląskie 204 a i ul. Edwardów 5.

 § 3.

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności koncentrując się na prowadzeniu działalności:
  1. dydaktycznej;
  2. wychowawczej;
  3. opiekuńczej;
  4. edukacyjnej;
  5. kulturalnej;
  6. profilaktycznej;
  7. sportowej;
  8. rekreacyjnej uwzględniającej potrzeby środowiska lokalnego.

§ 4.

 1. Organem prowadzącym Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 9 w Bełchatowie jest Miasto Bełchatów.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 5.

 1. Organami Zespołu są:
  1. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9,
  2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w skład której wchodzą:
   1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie,
   2. Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola nr 9 w Bełchatowie
  3. Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 w skład której wchodzą:
   1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie,
   2. Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 9 w Bełchatowie.
 1. Kompetencje poszczególnych organów Zespołu określają Statuty Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
 2. W celu harmonijnego współdziałania organów Zespołu a także rozwiązywania zaistniałych sporów niezbędne jest przestrzeganie zasady bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organami o podejmowanych działaniach  i decyzjach .

§ 6.

 

 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola.
 2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
  1. kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. zapewnia optymalne warunki do realizacji statutowych celów i zadań Zespołu, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 
  4. odpowiada za działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, sportowych i rekreacyjnych;
  5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9;
  6. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  7. opracowuje arkusz organizacyjny Zespołu;
  8. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9; 
  9. powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora; 
  10. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
  11. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu 
   W sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
  12. dba o powierzone mienie;
  13. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje Prezydent Miasta Bełchatowa.

§ 7.

 1. Zespół używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego.
 2. Pieczęć urzędowa  (okrągła)  zawiera  nazwę  jednostki wchodzącej w  skład Zespołu.
 3. Pieczęć  podłużna  (nagłówkowa)  zawiera:  
  1. nazwę  Zespołu, adres, telefon, fax,  NIP,  Regon,
  2. nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu, nazwę Zespołu, adres, telefon, fax.

 § 8.

 1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli oraz kultywowania tradycji Zespołu.
 2. Zespól Szkolno- Przedszkolny posiada sztandar.
 3. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Zespołu dotyczy głównie:
  1. uroczystości rocznicowych Zespołu;
  2. ceremonii ślubowania uczniów klas pierwszych,
  3. rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
  4. uroczystości państwowych i religijnych.
 1. Podczas uroczystości z udziałem sztandaru uczniów obowiązuje strój galowy.

§ 9.

Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

§ 10.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

§ 11.

 1. Integralną częścią Statutu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Bełchatowie są statuty placówek wchodzących w jego skład:
  1. Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Bełchatowie;
  2. Statut Samorządowego  Przedszkola nr 9 w Bełchatowie.

 

§ 12.

Tekst ujednolicony statutu został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.IX.2021r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

mgr  Małgorzata Rupieta

………………………………………

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 9

 w Bełchatowie