KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Uchwała do Statutu

Uchwała nr X /2020/2021

Rady Pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

z dnia 26.XI.2020 r.

w sprawie zmian w statucie

Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

     

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor ZSP nr9 w Bełchatowie

Małgorzata Rupieta

 

 

Załącznik nr 1

do  Uchwały nr X /2020/2021

Rady Pedagogicznej ZSP nr9 w Bełchatowie

z dnia 26.XI.2020 r.

 

Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 im. A. i Cz. Centkiewiczów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie wprowadza się zmiany:

  1. Dodaje się. § 40a ust. 1-18 w brzmieniu:

 „ 1. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.”

 „2. Dyrektor:

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym;

3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły;

4) ustala we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

5) ustala zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas i na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;

6) ustala z nauczycielami, czy konieczna jest modyfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania;

7) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności, wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny”

„3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą z wykorzystaniem:

1) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

4) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń.”

„4. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie:

1) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony Internetowej szkoły,

2) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms-y,

3) drogą mailową lub z użyciem komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,

4) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji.”

„5. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem lekcji.”

„6. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość.”

„7. Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są do realizowania treści z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów.

"8.Nauczyciele zobowiązani są również do kontynuowania zajęć w ramach realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów a także z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.”

 „9. W czasie, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez:

1) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań,

2) rozmowy telefoniczne, wideokonferencje,

3) komunikację za pomocą dostępnych komunikatorów,

4) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez pocztę elektroniczną, sprawdziany online.

5) formy aktywności podczas lekcji on-line,

6) inne wskazane przez nauczyciela.

 

 „10. Skala ocen oraz kryteria oceniania podczas zdalnego nauczania są zgodne z dotychczasowymi Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.”

„11. Uczeń zobowiązany jest do:

1) regularnego sprawdzania wiadomości na platformie Teams lub e- dzienniku,

 2) zapoznawania się ze wszystkimi materiałami przesyłanymi i wskazanymi przez nauczyciela,

3) wykonywania przesyłanych zadań i ćwiczeń samodzielnie,

4) odsyłania wykonanych prac w terminie wskazanym przez nauczyciela,

5) informowania nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w terminie i ustalenie wspólnie z nauczycielem nowego terminu,

6) podpisywania przesyłanych prac

7) uczestniczenia w zajęciach on-line”.

„12. Obecność uczniów podczas zajęć odnotowuje się poprzez określone i wskazane przez danego nauczyciela formy aktywności uczniów”.

„13. Ewentualne nieobecności uczniów podczas zajęć on-line np. z przyczyn technicznych powinny być zgłoszone nauczycielowi poprzez indywidualny kontakt ucznia lub rodzica np. telefoniczny, drogą e-mailową itp.”.

„14. Nieobecność i brak jej usprawiedliwienia odnotowywane są w dzienniku.”                                               

„15. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo dostępu do zbiorów bibliotecznych.”

„16. Zajęcia z nauczycielem biblioteki odbywają się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość”.

„17. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość”.

„18. Wyżej wymienione zmiany będą miały zastosowanie w okresie zawieszenia zajęć lub wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania”.