Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego powszechnie jak RODO, poniżej zamieszczamy informacje o tym, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie Państwa dane osobowe.

ZSP nr 9  przetwarza różne kategorie danych osobowych w różnych celach, i - w zależności od tych celów - mogą mieć zastosowanie różne sposoby zbierania danych, różne podstawy prawne do ich przetwarzania oraz różne okresy przechowywania danych.

Informacje zawarte poniżej mają więc charakter ogólny, a bardziej szczegółowych informacji udzielamy każdorazowo w przypadku realizacji poszczególnych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. rekrutacja uczniów, rekrutacja pracowników).

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 204a, 97-400 Bełchatów, zwany dalej szkołą, tel.  44/633 46 80, e-mail: sp9@belchatow.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe Państwa (i państwa dzieci i podopiecznych) przetwarzamy w następujących celach:

 • rekrutacja uczniów;
 • prowadzenie - zgodnie z ustawowymi obowiązkami placówek oświatowych - działalności oświatowej, wychowawczej, opiekuńczej oraz działań związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych rodzajów pomocy przewidzianych w przepisach prawa;
 • dokumentowanie procesu nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej realizowanej przez szkołę, poprzez prowadzenie w związku z tym niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa;
 • rekrutacja nauczycieli i personelu niepedagogicznego szkoły;
 • dokumentowanie przebiegu zatrudnienia (w tym awansu zawodowego) nauczycieli
   i pracowników niepedagogicznych;
 • realizacja obowiązków pracodawcy wynikających z zatrudnienia pracowników, w tym związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin oraz obowiązków podatkowych;
 • realizacja obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego szkołę;
 • realizacja obowiązków szkoły wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
 • realizacja innych obowiązków prawnych spoczywających na publicznych placówkach oświatowych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, personelu szkoły, gości oraz mienia  i dokumentacji szkoły;
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów o archiwach.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
W zależności od celu przetwarzania stosowane są różne podstawy prawne przetwarzania. Najczęściej podstawę prawną stanowić będą:

 • niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą.

W przypadku każdego z celów przetwarzania udzielane są Państwu szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o celach, podstawach prawnych przetwarzania, okresie przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach.

Kto może przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez personel upoważniony do przetwarzania danych oraz zobowiązany do zachowania wszelkich przetwarzanych danych w tajemnicy.

W przypadku jeśli Państwa dane przetwarzane są w imieniu szkoły przez inne podmioty obowiązują te same zasady – do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci i podopiecznych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • podmioty realizujące zadania na rzecz i w imieniu szkoły, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, zapewniające właściwy poziom ochrony danych i dopuszczające do przetwarzania wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy;
 • inne podmioty współpracujące ze szkołą, o ile współpraca ta i realizowane zadania wymagają przekazywania danych, a podmioty te posiadają odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

W większości przypadków dane przetwarzane będą tak długo, jak przewidują to przepisy prawa. O ile jest to możliwe, szczegółowe informacje o długości czasu przetwarzania przekazywane są Państwu w szczegółowych klauzulach informacyjnych, przygotowywanych dla rożnych celów przetwarzania.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, dane przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, bez wpływu na prawidłowość przetwarzania, które realizowane było przed cofnięciem zgody.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługują Państwu następujące prawa, wynikające z przepisów RODO:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub prawo do usunięcia danych, o ile nie występują okoliczności ograniczające realizację tych praw;
 • prawo do cofnięcia zgody, jeśli dane przetwarzamy w oparciu o jej udzielenie;
 • prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Czy przekazujemy Państwa dane do krajów trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy Państwa dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

Państwa dane nie są wykorzystywane przez szkołę w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można się także skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych p. Anną Jędrzejewską pod adresem e-mail: iod@sp9.belchatow.pl