Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy pedagoga szkolnego

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2022/2023

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Współpraca

1

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w  tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz     możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

 • wywiady z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, logopedą, kuratorem sądowym, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, 

 • rozmowy z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami,

 • analiza dokumentacji ucznia-orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 • zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów,

 • czuwanie nad respektowaniem zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej

 • prowadzenie obserwacji uczniów; konsultowanie się w sprawach indywidualnych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

 • rozmowy z nauczycielami i wychowawcami.

-wychowawcy klas,

-rodzice,

-pracownicy MOPS,

-kuratorzy sądowi,

2

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 • rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w szkole,

 • wywiady/rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,

 • obserwacja uczniów,

 • badanie socjometryczne na wniosek wychowawcy,

 • przygotowanie i opracowanie ankiet badających sytuację wychowawczą, sytuację rodzinną i problemy w nauce uczniów,

 • analiza nieobecności- rozmowy z uczniami wagarującymi i ich rodzicami,

 • upomnienia dla rodziców uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego,

 • współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego oraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,

 • kierowanie pism do Sądu Rejonowego z prośbą o interwencję wobec uczniów wagarujących,

 • rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,

 • badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole – ankieta.

-pracownicy MOPS,

-kuratorzy sądowi,

-policja,

3

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 • analiza opinii uczniów,

 • typowanie uczniów do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • udział w pracach zespołów ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców dotyczących przezwyciężania niepowodzeń szkolnych,

 • indywidualne zajęcia z uczniem (wg potrzeb),

 • prowadzenie elementów doradztwa zawodowego, prowadzenie tablicy informacyjnej,

 • współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie,

 • organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów.

- wychowawcy klas

-nauczyciele przedmiotów,

4

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i uczniów dotyczących rodzajów środków uzależniających, objawów eksperymentowania ze środkami uzależniającymi oraz rodzajów testów wykrywających narkotyki,

 • organizacja Forum Dyskusyjnego dla Rodziców,

 • udzielanie rodzicom informacji w zakresie pomocy dziecku z problemami emocjonalnymi,

 • organizacja konkursów z zakresu profilaktyki,

 • przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych,

 • realizacja programu własnego „Maciejka”

 • realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej pod patronatem sanepidu „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”

 • przygotowanie okazjonalnych wystaw edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki (np. Światowy dzień rzucania palenia, Światowy Dzień Walki z AIDS itp.)

 • współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

Straż  miejska, Policja, PPP, PCPR

5

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w   środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, udzielanie wskazówek, pomocy i wsparcia w celu eliminowania niepożądanych zachowań,

 • informowanie uczniów o sposobach eliminowania napięć psychicznych,

 • kierowanie uczniów i ich rodziców na konsultacje psychologiczne celem uzyskania fachowej pomocy,

 • nawiązanie bieżącego kontaktu z rodzicami uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu poznania sytuacji rodzinnej (struktura rodziny, postawy rodzicielskie, pozycja dziecka w domu, klimat rodzinny) i podjęcie działań naprawczych,

 • udzielanie pomocy w rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych i rodzinnych.

 • zachęcanie do aktywnych form wypoczynku oraz udziału w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych,

 • prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach, zachęcanie do uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

 • organizacja prelekcji z funkcjonariuszami Straży miejskiej i Policji.

-Straż Miejska,- Policja,- PPP

6

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • prowadzenie konsultacji/porad dla uczniów/rodziców/nauczycieli,

 • organizacja i prowadzenie zajęć/warsztatów dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych/kryzysowych,

 • upowszechnianie wiedzy na temat mediacji rówieśniczych

 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów w rodzinie,

 • udzielanie porad dotyczących radzenia sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi.

 

7

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 • udzielanie informacji o instytucjach wspierających szkołę w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów,

 • zachęcanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi,

 • uświadamianie rodzicom konieczności uwzględniania predyspozycji, zainteresowań i możliwości dziecka przy wyborze szkoły średniej  i rozwoju osobistego.

PPP

OHP 

8

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup   wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • prowadzenie, organizowanie warsztatów/porad/konsultacji,

 • pomoc w interpretowaniu zaleceń do pracy z uczniem zawartych w opiniach i orzeczeniach

 • kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach

PPP

Przewidywane efekty podjętych działań:

 1. Uczeń wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 2. Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym, odróżnia dobro od zła.
 3. Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.
 4. Dba o swoje zdrowie, chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z promocją zdrowia.
 5. Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.
 6. Potrafi radzić sobie ze stresem, kontrolować własne stany emocjonalne.
 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
 8. Przeciwdziała agresji i przemocy, potrafi dokonywać słusznych wyborów i właściwych decyzji.
 9. Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.
 10. Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce- wsparty przez nauczycieli i rodziców
 11. Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości,
 12. Próbuje bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy.
 13. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.