Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan pracy pedagoga szkolnego

Plan pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2022/2023

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie

 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Współpraca

1

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w  tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz     możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów

 

 

 • wywiady z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, logopedą, kuratorem sądowym, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, 
 • rozmowy z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami,
 • analiza dokumentacji ucznia-orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami uczniów,
 • czuwanie nad respektowaniem zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • prowadzenie obserwacji uczniów; konsultowanie się w sprawach indywidualnych z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • rozmowy z nauczycielami i wychowawcami.

-wychowawcy klas,
-rodzice,
-pracownicy MOPS,
-kuratorzy sądowi,

2

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 • rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w szkole,
 • wywiady/rozmowy z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami,
 • obserwacja uczniów,
 • badanie socjometryczne na wniosek wychowawcy,
 • przygotowanie i opracowanie ankiet badających sytuację wychowawczą, sytuację rodzinną i problemy w nauce uczniów,
 • analiza nieobecności- rozmowy z uczniami wagarującymi i ich rodzicami,
 • upomnienia dla rodziców uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego,
 • współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego oraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie,
 • kierowanie pism do Sądu Rejonowego z prośbą o interwencję wobec uczniów wagarujących,
 • rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,
 • badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole – ankieta.

-pracownicy MOPS,
-
kuratorzy sądowi,
-
policja,

3

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 

 

 • analiza opinii uczniów,
 • typowanie uczniów do różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • udział w pracach zespołów ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców dotyczących przezwyciężania niepowodzeń szkolnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniem (wg potrzeb),
 • prowadzenie elementów doradztwa zawodowego, prowadzenie tablicy informacyjnej,
 • współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie,
 • organizacja pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów.

- wychowawcy klas
-nauczyciele przedmiotów,

4

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci młodzieży.

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców i uczniów dotyczących rodzajów środków uzależniających, objawów eksperymentowania ze środkami uzależniającymi oraz rodzajów testów wykrywających narkotyki,
 • organizacja Forum Dyskusyjnego dla Rodziców,
 • udzielanie rodzicom informacji w zakresie pomocy dziecku z problemami emocjonalnymi,
 • organizacja konkursów z zakresu profilaktyki,
 • przygotowanie uczniów do konkursów pozaszkolnych,
 • realizacja programu własnego „Maciejka”
 • realizacja kampanii informacyjno – edukacyjnej pod patronatem sanepidu „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”
 • przygotowanie okazjonalnych wystaw edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki (np. Światowy dzień rzucania palenia, Światowy Dzień Walki z AIDS itp.)
 • współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

Straż  miejska

Policja

PPP

PCPR

5

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w   środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, udzielanie wskazówek, pomocy i wsparcia w celu eliminowania niepożądanych zachowań,
 • informowanie uczniów o sposobach eliminowania napięć psychicznych,
 • kierowanie uczniów i ich rodziców na konsultacje psychologiczne celem uzyskania fachowej pomocy,
 • nawiązanie bieżącego kontaktu z rodzicami uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu poznania sytuacji rodzinnej (struktura rodziny, postawy rodzicielskie, pozycja dziecka w domu, klimat rodzinny) i podjęcie działań naprawczych,
 • udzielanie pomocy w rozwiązaniu konfliktów rówieśniczych i rodzinnych.
 • zachęcanie do aktywnych form wypoczynku oraz udziału
  w rozmaitych zajęciach pozalekcyjnych,
 • prowadzenie zajęć integracyjnych w klasach, zachęcanie do uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
 • organizacja prelekcji z funkcjonariuszami Straży miejskiej i Policji.

-Straż Miejska,

- Policja,

- PPP

6

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • prowadzenie konsultacji/porad dla uczniów/rodziców/nauczycieli,
 • organizacja i prowadzenie zajęć/warsztatów dotyczących rozwiązywania sytuacji konfliktowych/kryzysowych,
 • upowszechnianie wiedzy na temat mediacji rówieśniczych
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów w rodzinie,
 • udzielanie porad dotyczących radzenia sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi.

 

7

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 • udzielanie informacji o instytucjach wspierających szkołę w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień uczniów,
 • zachęcanie nauczycieli do indywidualizacji pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi,
 • uświadamianie rodzicom konieczności uwzględniania predyspozycji, zainteresowań i możliwości dziecka przy wyborze szkoły średniej  i rozwoju osobistego.

PPP

 

OHP

 

8

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup   wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • opracowanie i udostępnienie materiałów wspomagających dla nauczycieli dot. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie, organizowanie warsztatów/porad/konsultacji,
 • pomoc w interpretowaniu zaleceń do pracy z uczniem zawartych
  w opiniach i orzeczeniach
 • kierowanie uczniów na zajęcia pozalekcyjne w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie zaleceń zawartych
  w opiniach i orzeczeniach

PPP

Przewidywane efekty podjętych działań:

 1. Uczeń wie, gdzie należy szukać pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 2. Ma świadomość konieczności niesienia pomocy zwłaszcza słabszym, odróżnia dobro od zła.
 3. Przewiduje zagrożenia wynikające z określonych zachowań.
 4. Dba o swoje zdrowie, chętnie uczestniczy w zajęciach związanych z promocją zdrowia.
 5. Ma świadomość szkodliwości używek dla zdrowia.
 6. Potrafi radzić sobie ze stresem, kontrolować własne stany emocjonalne.
 7. Zna swoje prawa i obowiązki.
 8. Przeciwdziała agresji i przemocy, potrafi dokonywać słusznych wyborów i właściwych decyzji.
 9. Potrafi nazwać i rozróżniać swoje uczucia.
 10. Radzi sobie w pokonywaniu trudności w nauce- wsparty przez nauczycieli i rodziców
 11. Wie jakie są prawdziwe wartości w życiu człowieka i ma poczucie własnej wartości,
 12. Próbuje bezkonfliktowo rozwiązywać problemy i rozumie potrzebę szukania pomocy.
 13. Wie w jakich sytuacjach wykazać się asertywnością.